M Sverige är en självklar remissinstans i frågor som rör vägtransporter, fordon, teknik och miljö liksom skattefrågor som rör fordon och drivmedel.

Remisser skickas till remiss@msverige.se

Caroline Drabe, vd

Heléne Lilja

Caroline Drabe
Vd
M Sverige

caroline.drabe@msverige.se

Heléne Lilja
Chef
Kommunikation och samhälle
070-243 09 35
helene.lilja@msverige.se 

TSF 2020-99 – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

FI 2023/02829 – angående ett förslag från Europeiska kommissionen till direktiv om revidering av direktivet om alternativ tvistlösning, COM (2023) 649, ett förslag till förordning om upphörande av förordningen om tvistlösning online, COM (2023) 647, och en rekommendation om kvalitetskrav på tvistlösningsförfaranden som erbjuds av marknadsplatser online och branschorganisationer, C (2023) 7019.

KN2023/03704 – EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordonsdesign och om hantering av uttjänta fordon

TSF 2023-38 – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar, och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m.

KN2023/03617 – promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

TSF 2023–63 – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

TSF 2023-62 förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter VVFS 2003:19 om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Fi2023/01509 – promemorian Vissa förslag på bränsle-skatteområdet inför budgetpropositionen 2024

TSF 2020-129 Förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter VVFS 2003:29 om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet

LI2023/01973 – kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen

KN2023/00697 – Energimyndighetens rapport - Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp

Skrivelse inför ny klimathandlingsplan

I2022/01967 Remiss av Uppdrag att utreda regler för A-traktorer

Ju2022/03386 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

Remisser 2022

M2022/01828 – Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

M2022/01830 – rapport Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Remiss av Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, TSF 2022-44

Avstängning från prov på transportområdet

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Remiss av Polismyndighetens hemställan om ändring i trafikförordningen för att visa identifieringsljus från Polismyndighetens utryckningsfordon

M2022/01112 – promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remiss av promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Parkering av elsparkcyklar

Kompensation för höga drivmedelspriser

Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar 

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Framföra elfordon på B-körkort

Merkostnad vid besiktning av gasbil

Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om olycksdatabasen

Producentansvar för bilar respektive däck

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033

Skattelättnad för arbetsresor

Förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Ansvarsfrågan vid automatiserad körning

Cykelstaden – cykelplan för Stockholm 2021

SOU 2021:31 Kontroller på väg

Förslag till Energiskattedirektiv

Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)

EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Ytterligare stimulanser på hyber-området

Förslag till ändring av medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel

Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott

SOU 2020:22 Motorfordonspooler

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden

Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 

Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Utfodring av vilt

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Justerad beräkning av bilförmån Fi2020/04374

Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur