M Sverige är en självklar remissinstans i frågor som rör vägtransporter, fordon, teknik och miljö liksom skattefrågor som rör fordon och drivmedel.

Remisser skickas till remiss@msverige.se

Caroline Drabe, vd

Heléne Lilja

Caroline Drabe
Vd
M Sverige

070-936 98 60
caroline.drabe@msverige.se

Heléne Lilja
Chef
Kommunikation och samhälle
070-243 09 35
helene.lilja@msverige.se 

Ansvarsfrågan vid automatiserad körning

Cykelstaden – cykelplan för Stockholm 2021

SOU 2021:31 Kontroller på väg

Förslag till Energiskattedirektiv

Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)

EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Ytterligare stimulanser på hyber-området

Förslag till ändring av medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel

Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott

SOU 2020:22 Motorfordonspooler

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden

Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 

Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Utfodring av vilt

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037

Justerad beräkning av bilförmån Fi2020/04374

Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur