Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Sammanfattning

Frågan om körkortslån har med regelbundenhet diskuterats i den offentliga debatten och Motormännens Riksförbund ser positivt på denna departementspromemorias bärande delar. Vi menar dock att förslaget är för begränsande i sin utformning enligt nedan yttrande.

Motormännens yttrande

Transporter av människor och produkter blir allt viktigare och Motormännens hållning i sakfrågan är att körkortet därmed är en avgörande handling för både individen som samhället i stort. Därmed ser vi hellre att frågan om körkort innehåller en mer omfattande samhällsinsats som inte uppfylls av begränsningen i förslaget att det kommer att krävas inskrivning i Arbetsförmedlingen för att komma i fråga för körkortslån.

Motormännen driver sedan länge hållningen att körkortsutbildningen naturligen bör finnas med i till exempel gymnasieutbildningar. Det finns flera positiva effekter av ett sådant förslag jämfört med regeringens förslag som framkommer i denna promemoria.

Under gymnasietiden är målgruppen för blivande körkortsinnehavare naturligen i fokus för lärande. De befinner sig i ett utbildningssystem och kan lättare ta sig till denna del av förberedandet inför arbetslivet. Utöver dessa positiva effekter av en sådan reform är det förslaget dessutom mer rättvist då det inte endast är en del av målgruppen (arbetslösa) som får ta del av subventionen som ett körkortslån får anses vara.

Avslutningsvis konstaterar vi dock att trots en väl tilltagen lista över remissinstanser saknas just representanter för målgruppen för en eventuell regelförändring; de blivande körkortsinnehavarna. Vi ser fram emot att kommande remisser i aktuell fråga även inkluderar intresse- och konsumentorganisationer för blivande och nuvarande bilister.

Slutsatser remissyttrande

Med hänsyn taget till ovan yttrande kan Motormännens Riksförbund konstatera att remissen behandlar eventuella lag- och regleringsändringar och att Motormännen inte har synpunkter på de delar av förslaget som rör Sveriges Trafikskolors Riksförbund, trafikskolor med elever som finansierar körkortsstudierna med hjälp av körkortslån, CSN och Transportstyrelsen.

Motormännens Riksförbund instämmer med den del av departementspromemorian som avser förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslag (2009:400), med följd att även ärenden om körkortslån omfattas av 28 kap 9 § tillämpningsområde.

Fredrik Daveby, VD

Niklas Kristoffersson