M Sverige har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss "Kompensation för höga drivmedelskostnader". 20220422


Regeringen föreslår en ny lag som innebär att en fysisk person som den första mars 2022 ägde en personbil klass I ska få ersättning med 1 000–1 500 kronor, beroende på hemkommun. Skälet är att drivmedelspriserna har ökat kraftigt. Kostnaden för åtgärden uppskattas till 4,2 miljarder kronor.

M Sverige ser problem med den åtgärd som har föreslagits. Stödet som är avsett att kompensera för höga drivmedelskostnader kopplas inte direkt till något drivmedel, utan betalas ut till alla som äger en bil. Det gör att kompensationens syfte knappast kan sägas vara uppfyllt.

Den som har betydligt längre att köra till, exempelvis, sitt arbete blir inte kompenserad i lika hög utsträckning som en person som använder sin bil mer sällan. Den som kör relativt få mil per år tillgodoräknar sig en kompensation som motsvarar flera kronor per mil. De som måste använda bilen mer skulle behöva en i kronor räknat högre kompensation för att tillgodoräkna sig samma besparing.

Träffsäkerheten blir lidande, M Sverige anser satsningen slår fel. Vi föreslår att bilister kompenseras för ökade priser på ett sätt som bättre speglar den verkliga kostnaden. För detta har vi lämnat ett flertal förslag, varav något som kan ligga nära till hands just när det gäller en kompensation kan vara att i stället investera motsvarande peng genom att minska på momsen.

En justering av energi- och koldioxidskatter görs visserligen, men det sker utan att minska på den kraftigt ökade momsintäkt som de höjda bensin- och dieselpriserna innebär för staten. En minskning av momsen skulle innebära en betydligt mer träffsäker kompensation än den åtgärd som nu föreslås.

Ett annat tungt vägande skäl till att det är viktigt att arbeta med skatterna är att det av allt att döma är nödvändigt att bibehålla den reduktionsplikten. M Sverige ser inga skäl för att vare sig minska eller pausa de klimatpolitiska ambitionerna i det här läget. Men kostnaden för inblandningen ökar på priserna vid pump och, som M Sverige påpekat tidigare, finns ett utbrett missnöje kring regeringens misslyckande i att justera för den prisökning själva inblandningskravet innebär.

Att hålla kvar miljöambitionen och samtidigt föreslå åtgärder med anledning av ett högre prisläge är fullt möjligt men det går inte att genomföra genom en kompensation på 1 000–1 500 kronor till alla som äger en bil.

Skatterna på drivmedel måste sänkas.