M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:31 Kontroller på väg. Riksförbundet M Sverige tillstyrker utredningens förslag med följande kommentarer.

Sållningsprov för narkotika i trafiken

Till skillnad från vad som gäller för alkohol saknas i dag möjligheter att genomföra sållningsprov för narkotika i trafiken. Samtidigt ser vi en ökning av narkotika i trafiken och narkotikarelaterade trafikolyckor. Utredningen föreslår att salivprov samt analys av ögon och ögonrörelser ska kunna användas för sållning för narkotika i trafiken, utan att misstanke om brott föreligger.

M Sverige har länge arbetat för att uppmärksamma det allvarliga problemet med drog- och alkoholpåverkade bilister i trafiken. Att ha körkort innebär inte bara en stor frihet utan också att man måste ta ansvar, både för sig själv och för sina medtrafikanter. En viktig förutsättning för trafiksäkerheten är ansvarsfulla bilförare, som kör opåverkade. Det är angeläget att skapa bättre förutsättningar för att stävja drograttfylleriet och detta förslag är ett led i denna utveckling.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker därför förslaget.

 

Trafiksäkerhetskontrollanter

Polismyndigheten och Trafikverket har föreslagit att ett system med så kallade trafiksäkerhetskontrollanter införs. Dessa skulle ha befogenheter att genomföra sållningsprov för alkohol. Utredningen har utvärderat frågan och bedömer att ett sådant system inte bör införas. Detta med hänvisning till rättssäkerheten, de begränsade befogenheterna dessa kontrollanter skulle få samt säkerheten och arbetsmiljön för kontrollanterna.

Det behövs fler nykterhetskontroller i trafiken. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visade att 24 procent av alla omkomna i trafiken 2019 dog i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka. Enligt beräkningar från myndigheten kör dagligen i genomsnitt ca 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna. Det innebär att ungefär var 500:e förare kör onykter.

Dessa siffror understryker vikten av att polisen utför fler nykterhets- och körkortskontroller. Det behövs fler poliser på våra vägar, fler kontroller av den tunga trafiken, samt fler kontroller av hastighet och nykterhet. Eftersom polisen redan har en hög arbetsbelastning skulle trafiksäkerhetskontrollanter kunna vara en väg framåt, men samtidigt har M Sverige förståelse för utredningens resonemang som landar i att denna lösning inte är lämplig.

Riksförbundet M Sverige vill dock understryka vikten av att fler nykterhetskontroller görs i trafiken. I detta sammanhang vill vi därför framföra två möjliga alternativ till utredningens förslag.

  1. Dels möjligheten att införa fler automatiska nykterhetskontroller. På samma sätt som automatiska fartkameror kan vara ett verktyg för att få ner hastigheten kan automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar, främst i hamnar bidra till att få ner den samlade rattonykterheten.
  2. Överväg möjligheten att tillåta trafiksäkerhetskontrollanter enbart riktade mot yrkestrafiken. Flertalet av de argument utredningen för fram som skäl för att inte föreslå ett system med trafiksäkerhetskontrollanter skulle falla om dessa enbart får göra kontroller av yrkestrafik såsom exempelvis tunga lastbilar.