M Sverige har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss "Parkering av elsparkcyklar". 2022-04-25


Riksförbundet M Sverige stödjer förslaget om förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana

M Sverige verkar för tillgänglig mobilitet och ser att elsparkcyklar fyller en funktion i att stärka mobiliteten, inte minst för ungdomar. Olämplig parkering av elsparkcyklar har dock blivit ett utbrett problem i många städer, vilket påverkat trafiksäkerheten negativt och även orsakat allvarliga olyckor. Riksförbundet M Sverige är därför positiva till den föreslagna regleringen där elsparkcyklar förbjuds att parkera på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar. Vi anser att denna reglering vore en väl avvägd lösning i syfte att förbättra trafiksäkerheten utan att i onödigt hög grad inskränka den flexibilitet och mobilitet som elsparkcykelsanvändningen kommit att medföra.

Riksförbundet M Sverige vill också betona vikten av de förslag som framförts i Transportstyrelsens utredning gällande Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Särskilt vill vi uttrycka vårt stöd för förslaget att elsparkcyklar och andra cyklar inte bör få framföras i körbana när tillgänglig cykelbana finns. Andra trafiksäkerhetsproblem som bör utredas och eventuellt regleras är problematiken kring framförsel av elsparkcyklar under påverkan av alkohol eller samtidigt med användning av mobiltelefon.