M Sverige har svarat på Regeringskansliets remiss Fi2022/02813 "Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil" 2022-10-25.


M Sverige tillstyrker förslagen i promemorian.

Riksförbundet M Sverige har under lång tid drivit frågan om ett utökat reseavdrag. På senare år har frågan fått än större relevans mot bakgrund av de stigande bränslepriserna och att reseavdraget i allt mindre grad motsvarat de faktiska kostnaderna. Vi välkomnar därför att reseavdraget nu höjs. De nya nivåerna på reseavdraget blir en klar förstärkning gentemot nuvarande situation, även om avdraget inte fullt ut kompenserar kostnaderna för arbetsresor.

Det är också välkommet att den planerade reformen av reseavdraget som presenterades i promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk och som senare blev proposition 2021/22:228 nu ställs in. I vårt remissvar framförde vi kritik på flera punkter. Ett grundläggande problem var att huvudfokus ändrades från att kompensera bilister med stora utgifter för arbetsresor till att bli ett klimatstyrmedel. Detta fick också praktiska konsekvenser i form av att den faktiska ersättningen till bilister, i form av den nya skattereduktionen, skulle ha minskat och att färre bilister skulle ha omfattats av skattereduktionen. Den föreslagna reformen skulle ha slagit hårdast på personer med bristande tillgång till kollektivtrafik, men också fördyrat den långväga arbetspendlingen och undantagit merparten av personer bosatta i närheten av storstadsområden från möjligheten att få skatteavdrag för bilresor till arbetet.

Det tillägg till reformen som i maj 2022 presenterades i promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor korrigerade några av de främsta bristerna som M Sverige påpekat. Inte minst höjdes nivåerna i skattereduktionen på så sätt att den nya ersättningen skulle ha blivit något högre i stället för lägre än tidigare ersättningsnivåerna i reseavdraget. Även den övre avståndsgränsen korrigerades uppåt från 80 till 120 kilometer.

Även med förändringarna i det nämnda tillägget skulle den planerade reformen, Skattelättnad för arbetsresor, inneburit klara försämringar för många bilister. Den regionala differentieringen skulle ha inneburit att stor grupp bilister helt utestängts från systemet. Många personer boende i storstadsområdena skulle inte längre ha möjlighet att få skattelättnad för arbetsresor till följd av den höjda nedre avståndsgränsen. Denna trubbiga föreslagna åtgärd byggde på en förenklad bild av förhållandet gällande tillgång till kollektivtrafik, restider och resmönster i storstädernas närhet. Även om den föreslagna övre avståndsgränsen skulle ha korrigerats uppåt skulle den fått negativa effekter på många långväga arbetsresor. På det stora hela skulle reformen gått stick i stäv med samhällsmålen om regionförstoring, ökad sysselsättning och att hela landet ska leva.

Av ovan nämnda skäl tillstyrker Riksförbundet M Sverige förslagen i promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. Riksförbundet M Sverige anser också att höjningen av avdraget från 1 krona och 85 öre per kilometer till 2 kronor och 50 öre är en klar förbättring. Även efter denna klara förstärkning är dock ersättningen långt ifrån de kostnader bilister har för sina arbetsresor, varför det finns utrymme för fortsatta förbättringar i ett läge där bränslepriserna är höga och många privatpersoner kämpar med kostnadshöjningar även på flera andra områden. Utöver den rena bränslekostnaden medför bilanvändning andra kostnader kopplat till bland annat förslitning och värdeminskning. M Sverige har tidigare, innan det senaste årets kraftiga ökning av bränslepriset, föreslagit att avdragsnivån bör höjas till 2 kronor och 70 öre. Den föreslagna höjningen till 2 kronor och 50 öre är alltså ett steg i rätt riktning, men fortfarande tilltagen i underkant.

Utöver nämnda anmärkning vill Riksförbundet M Sverige tillägga följande. Svenska bilister som framför diesel- och bensindrivna bilar har på senare tid fått kraftigt höjda bränslekostnader. Reseavdraget är ett viktigt instrument för att kompensera bilister för stora utgifter. Det är värt att påminna sig om att stora grupper, såsom pensionärer, av förklarliga skäl, inte kan tillgodogöra sig avdraget för arbets- och tjänsteresor. Vi anser därför att reseavdraget bör utvidgas till att också omfatta andra nödvändiga resor.

I syfte att underlätta den kostnadsbörda som drabbat svenska bilister bör även andra åtgärder komma i fråga. Riksförbundet M Sverige anser att nedsättningen av energiskatten som gällde under sommaren 2022 bör permanentas. Glesbygdsavdraget för fordonsskatten bör åtminstone fyrdubblas och skatten på trafikförsäkringen bör tas bort. En skrotningspremie bör införas för att underlätta utbyte av äldre bränsleslukande bilar. Med sådana förändringar, i kombination med tydliga satsningar på bättre laddinfrastruktur för elbilar, skulle kostnaden för bilister kunna sänkas och kunna kombineras med fortsatta ambitioner att uppnå de svenska klimatmålen.