M Sverige har svarat på Regeringskansliets "Remiss av Polismyndighetens hemställan om ändring i trafikförordningen för att visa identifieringsljus från Polismyndighetens utryckningsfordon" 2022-08-09


M Sverige tillstyrker Polismyndighetens hemställan.

Ökad polisiär synlighet och närvaro i trafiken är kärnfrågor för Riksförbundet M Sverige. Användning av identifieringsljus har i flera år testats och utretts av såväl Polismyndigheten själva som VTI, med goda resultat. Även de tekniska förutsättningarna för användning av sådant verktyg finns. Riksförbundet M Sverige ser därför inga hinder för att ändra i Trafikförordningen i syfte att utöka Polismyndighetens möjligheter att signalera sin närvaro i trafiken.

Riksförbundet M Sverige ser att en ökad polisiär synlighet med hjälp av bättre signalering kan öka tryggheten i trafiken. Detta bör kombineras med fler nykterhets- och hastighetskontroller.