Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Allmänna synpunkter

Motormännen välkomnar förslaget innebärande att konsumenters rättigheter på den europeiska marknaden stärks, bland annat genom att nationella tillsynsmyndigheters möjligheter till samarbete vid gränsöverskridande överträdelser av konsumentlagstiftningen förstärks och att nationella myndigheter nu får en möjlighet att ålägga näringsidkare böter vid utbredda överträdelser.

I skrivelsen anges att reglernas effektivitet hindras av att näringsidkare och konsumenter inte känner till reglerna samt otillräckligt tillsyn och otillräckliga rättsmedel för konsumenter. Motormännen anser att dessa synpunkter är viktiga och välkomnar initiativen från kommissionen för att garantera bättre kunskap om EU:s konsumentlagstiftning bland konsumenter, näringsidkare och rättstillämpare. Vidare ser Motormännen positivt på kommissionens förslag att medlemsstaterna bör införa ett minimikrav för konsumenters rättigheter i form av rätten till hävning och skadestånd vid otillbörliga affärsmetoder. Det bör dock påpekas att tillsynen över dessa regler bör stärkas och att ett mer kraftfullt agerande från Konsumentombudsmannen bör eftersträvas.

Information på e-marknadsplatser

Motormännen ser positivt på förslaget om ökad transparens för konsumenter på e-marknadsplatser. Detta medför att konsumenten får en ökad insyn i om avtalet ingåtts med en näringsidkare eller en privatperson och därmed även om konsumentlagstiftningen kan tillämpas på köpet samt vilken näringsidkare som ansvarar för att säkerställa att konsumenträttigheterna i anslutning till avtalet följs. Motormännen ser dock en risk med efterlevnaden då förslaget begränsas till att e-marknadsplatser endast bör kräva att tredjepartsleverantörer anger sin status som näringsidkare eller icke-näringsidkare, utan någon skyldighet att övervaka eller kontrollera sanningshalten i informationen som lämnats.

Begränsning av ångerrätt och informationskrav

Rörande förslaget om begränsning av ångerrätten vill Motormännen framhålla att det finns en fara i att både denna och informationskraven kring reklamation inför köpet försvagas. Förslaget innebär att två skyldigheter för näringsidkare rörande ångerrätten undanröjs.

  1. Ändringen medför att näringsidkare inte är skyldiga att godta återsända varor som använts ”mer än vad som är tillåtet”. Definitionen av detta är att varan ”provats på ett otillbörligt sätt”. Motormännen anser att detta kan medföra en risk med alltför tung bevisbörda för konsumenten, då näringsidkaren kan hänvisa till att varan använts mer än tillåtet för att därmed slippa betala tillbaka pengarna till konsumenten. Det kan även uppkomma en gränsdragningsproblematik när varan ska anses använd ”mer än vad som är tillåtet”.
  2. Idag har näringsidkare en skyldighet att återbetala konsumenten redan innan de fått tillbaka varan från konsumenten, förutsatt att konsumenten kan visa att varan har skickats till säljaren. I förslaget föreslås istället att näringsidkaren ska ha rätt att hålla inne med betalningen till dess att denne har haft möjlighet att kontrollera varorna. Risken är att återbetalningen till konsumenten dröjer eftersom säljaren kan hävda att denne inte återfått varan samt hävda att varan har använts ”mer än vad som är tillåtet” för att slippa genomföra återbetalningen.

Motormännen anser att det finns en fara i att ta bort informationskravet rörande hantering av reklamationer som idag finns för marknadsföring. Detta riskerar att försämra konsumenternas kunskaper om sina rättigheter och därmed leda till en försämrad efterlevnad av konsumentskyddsreglerna.

I förslaget anges att tjänster där konsumenten lämnar personuppgifter som betalning bör omfattas av ångerrätten. Motormännen ser positivt på detta eftersom tjänster av den här typen ökar i omfattning och dessa annars hamnar utanför lagstiftningen.

Sammanfattning

Motormännen ser delvis positivt på förslagen men vill med anledning av skrivelsens innehåll särskilt framhålla vikten av tillsynen och de höga krav som kommer att ställas på densamma. Ändringarna kan till viss del medföra avskräckande påföljder för överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning, men Motormännen ser orosmoment att tillsynens omfattning inte uppfyller ett avskräckande syfte samt faran i de näringsidkare som avsiktligt väljer att inte följa lagstiftningen.

Motormännens Riksförbund

Christer B. Andersson, Stf VD

Malin Johansson, Förbundsjurist