M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B. 2022-03-23.


Riksförbundet M Sverige delar Transportstyrelsens uppfattning om att undantagsmöjligheten inte bör införas i Sverige.

M Sverige stödjer ambitionen om att minska utsläppen från vägtrafiken och att ställa om till en fossilfri fordonsflotta. Vi delar dock Transportstyrelsens uppfattning att riskerna, inte minst kopplat till trafiksäkerheten, är för stora relativt de potentiella vinsterna i form av utsläppsminskning vid införande av undantaget.

Riskerna som Riksförbundet M Sverige tagit fasta på gäller i huvudsak förarkompetens och regeluppföljning. En konsekvens av att införa de utredda undantaget vore att förare som är utbildade i de förutsättningar och regler som gäller för B-körkort får köra fordon som väger över 3,5 ton. Därmed är de varken utbildade i de regler som gäller för fordon över 3,5 ton och för yrkestrafik eller tränade i att framföra fordon med annorlunda förutsättningar i from av större storlek, styvare konstruktioner och högre vikt. Detta skulle riskera att försämra trafiksäkerheten både för dessa förare och deras medtrafikanter.

Transportstyrelsen påpekar också potentiella problem vid tillämpningen av en ändrad lagstiftning. Polisen och andra myndigheter har redan i dag svårigheter i att följa upp regelefterlevnaden för lastbilstrafik då reglerna är många och kontroller kräver särskild utrustning och kompetens. Av detta och andra skäl skulle undantaget ytterligare komplicera situationen. Generellt bör regler som inte kan följas upp på ett adekvat sätt inte införas.

Riksförbundet M Sverige rekommenderar av nämnda anledningar inte ett införande av möjlighet för personer med körkortsbehörighet B att framföra fordon som är tyngre än vad man normalt får köra med den behörigheten.