M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på remiss TSF 2023-38 – Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar, och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. 2023-09-28

I och med att fordon med hög kapacitet s.k. ”High Capacity Transports” (HCT) inom kort kommer att trafikera de svenska vägarna kräver det enligt M Sverige en reglering av HCT fordons framförande avseende bland annat vägmärken.

Förslagen är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt då en bilist eller trafikant med tydligt och enhetligt vägmärke kan förutse att en viss vägsträcka är tillåten väg för ett fordon med läng upp till 34,5 meter.

M Sverige tillstyrker förslaget och vill belysa vikten av att förenkla och förtydliga utmärkningen samt storleken av vägmärken för bilister och andra trafikanter på de svenska vägarna.