M Sverige har svarat på Skrivelse inför ny klimathandlingsplan, 2023-06-21


Behov av nya styrmedel

Riksförbundet M Sverige anser att det krävs tydligare åtgärder för att möjliggöra en snabb övergång till en fossilfri fordonsflotta som samtidigt är ekonomiskt hållbar för konsumenterna. Det behövs nya styrmedel för att visa konsumenter vilken teknik man bör investera i för att göra ett framtidssäkrat val av bil och samtidigt medverka till vägtrafikens utsläppsminskning. Sedan klimatbilsbonusen slopats kan bilköpare för första gången på årtionden inte välja en bil som subventioneras med bonus eller skattefrihet. Detta påverkar omställningen negativt.

Långsiktighet måste prägla subventioner, system och tekniker. Kortsiktiga och plötsliga förändringar inverkar negativt på bilköparens tilltro till omställningspolitiken och innebär att fler väljer traditionella bensin- eller dieselbilar.

Vidare anser Riksförbundet M Sverige att den påstådda potentialen i att ändra bilistens nyttjandegrad av bilen inte är realistisk. Trots de senaste årens kraftfulla prisökningar på drivmedel har försäljningen inte minskat. Människor måste använda bil och styrmedel i form av högre priser i syfte att minska bilanvändningen påverkar allra mest de som inte har realistiska alternativ till sina vardagsresor i form av exempelvis cykel eller kollektivtrafik.

Förutom fördelar i att minska utsläppen från vägtrafiken har flera reformer, exempelvis reduktionsplikten, inneburit att näringslivet i Sverige kunnat se en möjlighet att satsa på att bygga infrastruktur och produktion av framtidens drivmedel lokalt. Det minskar även vårt beroende av valutakänsliga importvaror, som fossil olja, vars tillgång dessutom styrs av oljekarteller.

Parallellt med frågan om utsläppsminskningar och omställningen måste regeringen se till att hela kostnaden för den gröna omställningen inte landar i knät på enskilda bilister. Näringsliv, företag, kommuner och regioner får alla stöd för att klara merkostnaderna som kommer av att fasa ut bensin och diesel, alternativt har möjlighet att föra kostnadsökningen vidare till någon annan. Även privatbilister förväntar sig kunna ta del av stöd för omställningen.

Regeringen måste tydliggöra sin position kring infrastruktur för nya drivmedel som exempelvis vätgas. En kraftfull utbyggnad kan innebära att fler väljer att köpa en vätgasbil, samt att tunga transporter lättare kan välja andra drivmedel än diesel.

Eftersom personbilar står för nästan 8 av 10 persontransportkilometer är det angeläget att regeringens klimatpolitik också kompletteras med tydliga åtgärder för omställning med inriktning mot personbilsflottan. Andelen laddbara nya bilar måste öka radikalt för att vi ska klara 2030-målen, annars fortsätter inte utsläppen från vägtrafiken sjunka. Att förbättra den publika laddningsinfrastrukturen är angeläget, men åtgärderna kan inte stanna vid detta.

Regeringen bör göra det lika lätt att få tillgång till en laddstolpe för de som bor i flerbostadshus eller parkerar i samfällighet som de som bor i eget hus, införa en skrotningspremie för att få bort de mest trafikfarliga bilarna med de högsta utsläppen och återinföra en klimatbilsbonus. En fortsatt hög nivå av inblandat förnybart bränsle hade varit en god klimatåtgärd om drivmedelsskatterna samtidigt sänkts. I syfte att värna konsumenten i omställningen bör regeringen ta bort skatten på trafikförsäkringspremien och fyrdubbla fordonsskatterabatten för alla som bor i glesbygd.

Bilister måste kunna förstå och se riktningen för den statliga klimat- och omställningspolitiken.