Under höstmånaderna ökar antalet viltolyckor i trafiken med såväl personskador som skador på personbilar, och andra motorfordon, som följd. Under 2021 inträffade över 65 000 viltolyckor i Sverige.

 • Ring 112 och anmäl olyckan*. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
 • Märk ut platsen där olyckan har skett.
 • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller en parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
 • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
 • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Oktober, november och december brukar vara de mest olycksdrabbade månaderna. Flest viltolyckor sker med rådjur och vildsvin, men risken för personskador är störst vid kollision med älg. Ta alltid varningsmärken för vilt på allvar och var särskilt uppmärksam vid gryning och skymning. 

Som förare är du skyldig att göra en polisanmälan...

...samt märka ut platsen där olyckan skett om djuret du har stött samman med är:
björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg. ren eller örn.

Vad du är skyldig att göra

Skulle olyckan vara framme och du kör på vilt har du vissa skyldigheter. *Enligt jaktförordningen 40 § och jaktlagen 26 § är du som förare skyldig att göra en polisanmälan samt märka ut platsen där olyckan skett om djuret du sammanstött med varit: björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg, ren eller örn. Du är skyldig att göra en polisanmälan, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter. 

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

 • Dina person- och fordonsuppgifter.
 • Olycksplatsen, ort, vägnummer, eventuella skyltar, vattendrag eller andra kännemärken. Ange gärna en GPS-position om sådan finns samt hur platsen är markerad.
 • Vilken typ av djur du har sammanstött med och om det finns kvar på platsen. Uppge annars i vilken riktning djuret försvunnit.

Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får inte ta med dig ett dött djur; det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten. Förfölj eller spåra aldrig ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra djuret. Om djuret ligger kvar skadat bör du inte gå nära. Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.

Markera platsen

Det finns speciella markeringsremsor för att märka ut olycksplatsen. Dessa kan du bland annat beställa från M Sveriges lokalklubbar, hämta hos vissa bilprovningsföretag eller beställa från Nationella viltolycksrådet.

Har du ingen markeringsremsa kan du märka ut platsen med något annat väl synligt, som en halsduk. Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske för att informera andra trafikanter att olyckan är polisanmäld. Om viltet lämnat platsen efter kollisionen ska markeringsremsan hängas upp på den sida av vägen som viltet försvann. Varna andra trafikanter med hjälp av varningsblinkers och varningstrianglar.

Vid kollision med övriga viltslag än som nämns ovan, t.ex. räv eller grävling, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Är djuret skadat och måste avlivas eller ligger placerat mitt i vägbanan och utgör en fara för andra trafikanter är det ändå bra att rapportera olyckan. Vid kollision med mindre djur gäller annars att du, om möjligt, bör se till att djuret blir avlivat och flyttat från vägbanan. Tänk alltid på din egen och andras säkerhet!

Kolla din försäkring

Oavsett om du varit med om en viltolycka eller inte kan det vara bra att se över ditt försäkringsskydd. Försäkringsbolagens ersättningsregler för viltkollision skiljer sig åt i stor utsträckning, därför är valet av bilförsäkring av stor betydelse om du bor i ett olycksdrabbat område. 

Så minskar du risken att krocka med vilt

 • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
 • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
 • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
 • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
 • Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

För att minska viltolyckorna behövs:

 • Fler viltstängsel

 • Att vägarnas sidoområden röjs, minst tio meter rakt ut från vägbanan

 • Fler säkra viltpassager

 • Att ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar används

 • Ökad jakt för att begränsa viltolyckorna