Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Allmänna synpunkter

Utredningen föreslår en stödförordning till dagens befintliga lagstiftning angående flyttning av fordon mm för att vidta åtgärder och minska förekomsten av så kallade bilmålvakter. Kommuner kommer med hjälp av förordningen att kunna söka stöd från Kammarkollegiet avseende kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Stödet får maximalt uppgå till 5 000 kr. Som konsumentorganisation ser vi risker dels i stödförordningens utformning men även i fråga om dess tillämpande. Konsekvensanalys med ett konsumentperspektiv saknas.

Återinför skrotningspremien

Sällan är kostnaden för att flyttning och uppställning samt vidare transport av en bil till auktoriserad bildemonterare så hög som 5 000 kronor. Kostnaden för själva skrotningen av bilen regleras dessutom oftast genom producentansvaret. Eftersom stödet inte blir tillgängligt för privatpersoner, ökar risken för att fler fordon medvetet placeras på kommunens mark i ett försök att slippa undan kostnaden för att transportera bilen till demonteraren. Motormännen anser att det därmed kan föreligga en risk i att systemet utnyttjas genom att förfarandet normaliseras och att kostnaderna för landets kommuner därmed ökar. Motormännen anser att en mer fördelaktig kostnadsnivå uppnås genom att återinföra en skrotningspremie.

Om ett fordon har uppnått sin tekniska livslängd och därmed blivit en ELV-bil (End Of Life) kvarstår ändå ett ekonomiskt incitament för att bilen hamnar på rätt plats för slutdemontering.

Förenkla flyttning även för privatpersoner

Motormännen anser att intentionen med hårdare tag mot problemet och översynen är bra, men efterlyser även en utredning kring privatpersoners möjligheter att flytta annans fordon från sina privata fastigheter. Idag medför lagstiftningen långa handläggningstider och i värsta fall även kostnader för en privatperson för att få ett fordon flyttat från sin mark. Detta kan orsaka stora problem för en privatperson som inte kan använda infarten till sin villa på grund av ett lämnat fordon.

Motormännen efterlyser därför även en utredning av reglerna för att underlätta för privata markägare att flytta fordon från sina fastigheter.

Motormännens Riksförbund

Christer B. Andersson, Stf VD

Malin Johansson, Förbundsjurist

Carl-Erik Stjernvall, Hållbarhetsansvarig