Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Remiss av förslag till föreskrifter om parkeringsanmärkningar och felparkeringsavgift, TSF 2022-37. (2024-05-06)

Sammanfattning

M Sverige är i huvudsak positiv till utredningens förslag och tillstyrker förslaget om att kunna hantera uppgifter som krävs för en effektiv betalningsuppföljning av felparkeringsavgift. Förslaget avser i första hand fordon registrerade i annat land än Sverige. Förslaget omfattar i andra hand en ändring av de administrativa rutinerna så att det ska gå att meddela parkeringsanmärkningar för alla typer av fordonsslag, till exempel traktorer, terränghjulingar och snöskotrar.

M Sverige menar att det ska vara möjligt för svenska myndigheter och kommuner att kunna driva ärenden avseende betalningsuppföljning av felparkeringsavgifter gällande fordon registrerade i annat land än Sverige. Förslaget att införa en ny blankett för uppföljning är relevant och kommer att bidra till att samtliga förare av bilar registrerade utomlands kan få parkeringsanmärkning i Sverige.

Vidare anser M Sverige att det ska vara möjligt att utfärda parkeringsanmärkningar för samtliga fordonsslag och instämmer i förslaget att införa en ny blankett för att även traktorer, snöskotrar och terränghjulingar ska kunna få parkeringsanmärkning. M Sverige har inget att invända mot att förslaget även omfattar ett införande av regel gällande överträdelse avseende parkering på cykelgata.

Det är dock enligt M Sverige viktigt att ändringarna innebär att fordonsägare får en korrekt och tydlig parkeringsinformation som underlättar förståelsen av parkeringsregler. När nya fordonsslag kan få parkeringsanmärkning tillkommer ett stort informationsbehov när det gäller var privatpersoner som äger traktorer, terränghjulingar och snöskotrar får parkera och vad det innebär när parkeringsreglerna inte följs.

Konsekvensanalys

M Sverige instämmer i stort avseende de bedömningar som lämnas i förslaget och de möjliga konsekvenserna. Effekterna av förslaget innebär att det blir lättare att administrera och öka intäkterna för staten avseende parkeringsanmärkningar för fordon som inte är registrerade i Sverige. Samtliga svenska fordonsslag får samma regler avseende parkering vilket innebär en likabehandling oavsett fordonsinnehav.

För de nya fordonsslagen skulle konsekvensen kunna bli att fler fordonsägare, ex. A-traktorinnehavare, följer de nya reglerna i större utsträckning och frigör parkeringsplatser i sitt närområde i det fall de inte vill betala parkeringsavgift.

Vad gäller att skapa tillgänglighet för privatpersoner som parkerar så kan det framhållas att fordonsägare måste kunna göra rätt för sig i en parkeringssituation oavsett om de är bilister eller snöskoterägare. Parkeringsautomater måste fungera och ska vara utrustade med information om parkeringsregler med tydliga och läsbara dekaler. Enligt M Sverige är detta en tillgänglighetsfråga. Flera grupper i samhället utesluts annars från möjlighet att parkera på ett enligt reglerna korrekt sätt. En äldre person utan smartphone och ”applösningar” eller en person med funktionsnedsättning kan ha svårt att uppfylla kraven på en regelrätt parkering.

M Sverige menar att det är ett krav och att det finns ett stort behov av fungerande betalningslösningar för parkering. Privatpersoner som anser sig ha betalat för en parkering och följt relevanta regler kan få en orimlig bevisbörda om parkeringsautomaten inte fungerar och parkeringsanmärkning utfärdas. M Sverige förordar därför en vidare utredning av förutsättningarna för att öka tillgängligheten till betalning för alla grupper i samhället så att samtliga medborgare kan betala sin parkering. Vidare saknar vi en plan för att informera de nya grupperna av fordonsägare om att nya regler kommer att gälla inom kort.

 

Riksförbundet M Sverige

Heléne Lilja, Chef kommunikation och samhälle

Olle Haglund, jurist