Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Allmänna synpunkter

Motormännen delar promemorians synpunkter och bifaller förslaget till ändring i 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276). Trafiksäkerhetsskäl väger naturligtvis tungt men problem med framkomlighet är också uppenbara. I storstadsområden uppstår problem med busstrafik som inte kommer fram efter ens mindre snöfall, i landsvägs- och motorvägstrafik uppstår ofta problem med tunga fordon som blockerar vägsträckor i halka och snöfall. Problemen väcker frågor om bussars och tunga lastbilars däckutrustning liksom om vinterväghållningens kvalitet på såväl det kommunala som det statliga vägnätet.

Översyn av vinterväghållning och halkbekämpning

Vägfriktionen spelar avgörande betydelse för framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikverkets regler för vinterväghållning och halkbekämpning på det statliga vägnätet följs enligt uppgifter till Motormännen med varierande kvalitet över landet. Inställelse- och färdigställandetid tolkas olika i olika regioner, kontraktsutformningen lämnar öppet för olika tolkning av hur halkbekämpning och vinterväghållning ska utföras och med vilka medel. Resultatet har blivit att känsliga vägavsnitt saknat halkbekämpning inom föreskriven tid med allvarliga olyckor som följd.

Uppgifter har också framkommit att de entreprenörer som ska kontrollera hur vinterväghållning och halkbekämpning utförs ibland sköter dessa kontroller på ett icke tillfredsställande sätt. Friktionsmätning som ska utföras med bilar utrustade med dubbfria vinterdäck, ska till exempel regelmässigt ha utförts med dubbade vinterdäck, varvid resultatet av friktionsmätningen kan väntas bli missvisande.

Som komplement till striktare regler för tunga fordons vinterdäcksutrustning bör regeringen utreda hur vinterväghållningen kan förbättras i hela landet.

Minsta tillåtna mönsterdjup på tunga fordon bör inte vara noll millimeter

I samband med att vinterdäcksregler för tunga fordon nu ses över, vill vi påpeka det orimliga i att tunga fordon tillåts köra med extremt slitna däck. Enligt Transporstyreslens föreskrifter TSFS 2009:19, 4§ andra stycket, kan ett tungt fordons yttre däck vid dubbelmontage vara helt nedslitet, så länge inte däckets armering blottläggs.

Regeln härstammar troligen från tider av gummiransonering då samhällets behov av att hålla tunga transporter i gång vägde tyngre än trafiksäkerhet och säkerhet för omgivande människor och egendom. En stor risk med företeelsen är att däck slits ned tills dessa att explosionsrisk uppstår. En däcksexplosion av ett yttre däck på ett tungt fordon innebär stor risk för allvarliga skador på personer och egendom som befinner sig i fordonets närhet.

Det är Motormännens uppfattning att TSFS 2009:19, 4§ andra stycket är obsolet och bör strykas.

Motormännens Riksförbund

Leif Naurin, Stf VD

Carl Zeidlitz, Trafiksäkerhetsansvarig