Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Motormännen har getts möjlighet att yttra sig kring den föreslagna länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Eftersom delar av de trafikförbättrande åtgärder som Stockholm behöver inte omfattas av eller definieras i denna länsplan, utan lyfts ut separat i Sverige- och Stockholmsförhandlingen, ser vi att en del av de mest betydelsefulla åtgärderna saknas. Det gäller både den sedan länge efterlängtade Tvärförbindelse Södertörn, samt den kritiskt viktiga östliga förbindelsen. Dessa är projekt som Motormännen anser att Länsstyrelsen bör arbeta aktivt med att realisera, och påbörja byggandet av så snart som möjligt.

Medfinansiering genom trängselskatt

I remissen nämns medfinansiering från staten via trängselskatten. Motormännen vill påpeka att det är Sveriges bilister som bidrar, vare sig man vill eller ej, med trängselskatt. Inte staten.

Den som saknar alternativ till bilen drabbas hårdast av trängselskatt och infrastrukturavgifter. Individen har ofta begränsade förutsättningar att åstadkomma ett förändrat resmönster, för att genom detta kunna ta del av den framtida, förbättrade infrastruktur som trängselskatten ska användas till.

Infrastrukturavgift på nya Skurubron

Vissa särskilt kostsamma projekt medfinansieras genom infrastrukturavgiften, en avgift per passage. Upplägget innebär konkret att bilister tvingas betala ytterligare i skatter och avgifter. Detta trots att de redan betalar mer skatter och avgifter än vad som kan anses rimligt.

Motormännen anser att ett alternativt upplägg hade varit att föredra. Förbättrad tillgänglighet generellt ska inte enbart bekostas av dem som reser med bil utan snarare av alla de boende och hela det näringsliv som kan dra nytta av alla de fördelar som den nya bron innebär. Förbättrat serviceutbud, mer tillgängliga tjänster och snabbare kommunikationer, både med bil och kollektiva färdmedel, bör lämpligen istället bekostas genom att kommuner i samråd står för kostnaderna genom lån eller liknande, som sedan betalas av alla invånare genom den ordinarie skatten.

Tillgänglighet

Alla instanser inom Stockholmsregionen behöver arbeta mer aktivt för att motverka den ökande segregationen. I vissa områden har en utveckling med färre hyresrätter och kraftigt höjda parkeringsavgifter motverkat möjligheterna för människor ur olika sociala grupper att bo sida vid sida.

Sämre parkeringsmöjligheter generellt innebär också betydande svårigheter för det resmönster som särskilda förutsättningar i arbetsliv, eller resependlingen mellan hem och arbete, kan ställa krav på. Det finns även tydliga skillnader i bostadskostnader närmare tunnelbane- och pendeltågsstationerna. Människor med begränsade ekonomiska resurser hänvisas ofta till mer avlägset placerade bostäder. Dessa förutsätter möjlighet till bilpendling till och från fungerande kollektivtrafik.

De nyttor som biltrafiken skapar ska värnas och främjas. Från medborgarna upplevs det som samhällsnyttigt att kunna utföra sina varierande behov på för den enskilde individen mest passande tider. Vid planering av infrastruktur kring nya stadsdelar och vid förtätning i befintliga, måste kollektivtrafiken i hela systemet byggas ut. Men tillräckligt tät kollektivtrafik upprätthålls sällan dygnet runt, och är inte alltid något alternativ för medborgarnas transportbehov.

Parkering

Sveriges bilister vill ta ansvar för vår gemensamma framtid och välja hållbar mobilitet. Trots att det i storstadsområden ofta finns attraktiva alternativ kommer bilen även framgent att vara det transportslag som binder ihop regioner och landsändar, och överbryggar glapp i kollektivtrafiken som oundvikligen uppstår när offentliga medel ska prioriteras.

En förutsättning för att regionen fortsatt ska vara attraktiv, är att möjligheterna till individuell mobilitet stärks. Parkeringsmöjligheter måste dimensioneras efter medborgarnas förväntningar. Länsstyrelsen måste i större utsträckning än vad denna plan ger uttryck för bidra till utbyggnad av infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknätet.

Motormännens Riksförbund

Leif Naurin, Stf VD

Carl-Erik Stjernvall, föredragande