M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på utredningen Förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon 2022. 2022-01-07.

M Sverige tillstyrker utredningens förslag. Samtidigt som det är viktigt att var och en i trafiken har regler och skyldigheter att förhålla sig till behöver det vara tydligt för alla hur de fordonstyper som tillkommit på senare tid får hanteras och var man kan förvänta sig att träffa på dem i trafiken.

M Sverige stödjer utredarnas förslag om att eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning och som är att anse som cykel inte bör få framföras på gångbana. Detta som ett led i ambitionen om att gående ska kunna använda gångbana utan risk för kollision med cykel eller andra fordon. När cyklar framförs på för ändamålet anpassade vägar kan också hastigheten vara högre, vilket stärker mobiliteten, utan att olycksrisken ökar.

Vi anser att trafikslagen i högsta möjliga mån bör separeras i syfte att öka trafiksäkerheten. Därför stödjer M Sverige förslaget om att begränsa möjligheten att cykla i körbana när tillgänglig cykelbana finns. Också en övergång till ett tydligare och enhetligare system för hur cyklar ska korsa vägar för motordrivna fordon vore gynnsamt för trafiksäkerheten. Med en infrastruktur som förenklar för cyklister och motorfordon att samsas i trafiken, där säkrare cykelöverfarter i kombination med satsningar på friliggande cykelvägar är bärande delar, kan olycksrisken minska och trafiksäkerheten därmed öka.

Vi delar utredarnas bild av att ökad information till användarna behöver koordineras med företrädare för uthyrarna så att till exempel fler använder hjälm. Det är en mycket viktig åtgärd för trafiksäkerheten och för att förebygga skador vars konsekvenser riskerar att vålla långvarigt och stort lidande för den enskilda.

Utöver detta behöver också förbudet mot användning av handhållen kommunikationsutrustning vid körning även utvidgas till fler transportslag, däribland eldrivna enpersonsfordon.