M Sverige har svarat på TSF 2020-129 – Förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet. 2023-06-26

M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Transportstyrelsens förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet.

Sammanfattning

M Sverige tillstyrker förslagen om att förenkla för att fler ska kunna bygga om och registrera in bensinbilar för att köra dem på E85 eller biogas. Men för att ha någon som helst möjlighet att på ett meningsfullt sätt minska vägtrafikens utsläpp måste förslagen ovillkorligen kompletteras med subventioner så att både E85 och gas blir fördelaktiga sett ur ett prisperspektiv, samt att den kostsamma besiktningen av gasbilens tankar behöver beaktas. Denna åtgärd har inneburit mycket negativ publicitet för gasbilar.

Riksförbundet M Sveriges synpunkter

Förutom att förenkla regelverken och göra det lättare att få en bensinbil ombyggd och godkänd för ett ytterligare drivmedel är ett konverteringsbidrag för detsamma avgörande. Det måste vara möjligt att få ekonomiskt stöd för kostnaden att genomföra de nödvändiga ombyggnationerna. Även om det oftast är den bil man redan äger som i första hand utgör hinder att välja ett annat drivmedel än fossilbensin kvarstår även andra, minst lika viktiga, aspekter utöver att konvertera bilar – som att det måste bli fördelaktigt att välja ett förnybart drivmedel.

Även med en konverterad bil kvarstår flera osäkerheter, bland annat kring hur EU tillåter Sverige att hantera skattefrågan. Det är redan idag försvinnande få konsumenter som väljer till exempel en gasbil, bland annat på grund av osäkerheten kring skatten på drivmedel.

Dessutom befinner sig användare av gasbilar i Sverige i just det läget att våra nationella skattesubventioner överklagats och satts ur spel. Kostnaden har från en dag till annan ökat markant. Denna ökade kostnad riskerar att ytterligare minska intresset för gasbilar.

Precis som Riksförbundet M Sverige anförde i remissvaret avseende Transportstyrelsens remiss "Merkostnad vid besiktning av gasbil" finns det också en problematik i att biltillverkarna tillåts undkomma ansvar för undermåliga produkter som exempelvis rostskadade gastankar genom att utökade kontroller i stället belastar bilägarens ekonomi.

För att åtgärda en konsekvens av detta ville den förra regeringen införa ett nytt stöd riktat till ägare av gasbilar som tvingats till ökade kostnader för de intyg som kan krävas i samband med besiktningen och kontrollen av bilens gastankar.

Av vad som idag går att förstå utifrån Transportstyrelsen, regeringens budget samt Infrastrukturdepartementet har stödet ännu inte blivit verklighet. Det var 2018 som en särskild kontroll av gasbilarnas gastankar infördes vid besiktning, alternativt uppvisande av ett intyg ifall gastankarna dolts av skyddande höljen och i stället kontrollerats på lämplig verkstad.

Bakgrunden till den utökade kontrollen var ett antal incidenter då en gastank exploderat, på grund av att den angripits och försvagats av rost. Detta borde dock vara ett ansvar som ligger på biltillverkaren eller dess underleverantörer. Problemen som under en längre tid drabbat gasbilar har sannolikt påverkat konsumenters inställning till tekniken. Bilägarna har i dessa fall tvingats till extra utgifter i samband med den myndighetskontroll som bilbesiktningen utgör.

Andelen gasbilar av nybilsförsäljningen är låg och det avregistreras fler bilar än som säljs. Myndigheter och politiker har haft all möjlighet att medverka till att ändra gasbilarnas negativa försäljningsutveckling, och borde i stället för att orsaka krångel för konsumenter ha tydliggjort de regler som gäller för biltillverkarna. För det finns särskilda regelverk för trycksatta kärl. De datummärks vid tillverkning, varpå de efter cirka 15–20 år måste bytas ut. Vanligtvis noteras utgångsdatumet för kärlen som en dispensanteckning i vägtrafikregistret. Om utbyte inte sker klarar inte bilen besiktningen och måste genomgå en registreringsbesiktning efter borttagande av gassystem.