M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. 2022-02-22.


Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande tillägg och synpunkter.

M Sverige instämmer i förslagets utgångspunkt att det finns ett behov av skärpta straffrättsliga reaktioner vid upprepade och allvarliga fall av olovlig körning och rattfylleribrott. M Sverige menar dock att de förslagna höjningarna av maximistraffen för grov olovlig körning – från fängelse i sex månader till fängelse i ett år – samt maximistraffet för grovt rattfylleri – från fängelse i två år till fängelse i tre år – inte är tillräckliga.

Riksförbundet M Sverige har länge arbetat för trafiksäkerhet. En viktig del i detta arbete är att få bort vårdslöshet, alkohol och droger från trafiken. Det är viktigt att markera allvaret rörande dessa brott. All som kör måste ha körkort  som visar att man är både kapabel och lämplig att få köra bil.

Riksförbundet M Sverige menar att den som kör bil i berusat tillstånd visar en betydande hänsynslöshet gentemot övriga trafikanter och en uppenbar likgiltighet inför de risker detta medför. Straffen för rattfylleribrottet bör därför skärpas avsevärt. I en Demoskopundersökning från 2019 ställde M Sverige frågan om straffen för olika typer av trafikrelaterade brott är bra som de är idag, eller om de borde vara strängare eller lindrigare. Svaret var entydigt. En överväldigande majoritet vill se strängare straff. 90 procent av de tillfrågade tycker att straffen för att köra rattfull eller påverkad av droger bör höjas. 92 procent tycker att straffet för den som kör rattfull och orsakar en dödsolycka ska vara strängare än idag. 

Det är bra att straffen för rattfylleri och grovt rattfylleri höjs, men den föreslagna höjningen återspeglar inte i tillräcklig grad allvaret i brotten. Riksförbundet M Sverige föreslår därför att även golven i straffskalorna höjs. Den föreslagna straffskalan för grov olovlig körning ”böter eller fängelse i högst ett år” bör ändras till fängelse i lägst sex månader och högst två år”. Motsvarande förändring för grovt rattfylleri bör vara ”fängelse i lägst ett år och högst tre år”.

Det bör dessutom införas en straffskärpning inom ramen för regelverket gällande vållande till annans död och vållande till kroppsskada som förtydligar och skärper ansvaret för den som orsakat en trafikolycka genom att köra rattfull. Vi är medvetna om att detta ligger utanför ramen för denna lagrådsremiss men vill på detta sätt uppmärksamma lagstiftaren på detta behov.

I övrigt tillstyrker M Sverige lagrådsremissen.