M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Transportstyrelsens förslag till ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II. 2023-08-02

Riksförbundet M Sveriges synpunkter

Riksförbundet M Sverige tillstyrker Transportstyrelsens förslag på ändring av föreskrifter.

A-traktorer fyller en viktig funktion i att stärka inte minst ungdomars mobilitet. A-traktorer har över tid utvecklats från att i huvudsak vara ett arbetsredskap i jordbruket till att allt mer bli ett vardagligt transportfordon för ungdomar. Sedan nya regler  r 2020 gjorde det enklare att bygga om bilar till Atraktorer har fordonets popularitet ökat och antalet A-traktorer mer än dubblerats. Som en konsekvens av regeländringen har också den olagliga manipuleringen av A-traktorer ökat i omfattning och olyckorna har blivit fler.

Mot bakgrund av denna utveckling har Riksförbundet M Sverige krävt åtgärder för att öka säkerheten för A-traktorförare och andra trafikanter. Med rätt förutsättningar kan A-traktorkörning fungera som en säker introduktion till vägtrafiken. Vinterdäckskrav är en välkommen åtgärd som tillsammans med bälteskrav och bättre förarutbildning har stor potential att förbättra trafiksäkerheten.

Utöver kravet på vinterdäck och de nya regler för A-traktorer som träder i kraft 31 augusti 2023 behövs kompletterande åtgärder på hastighetsområdet. Tekniska krav bör skyndsamt komma på plats för att motverka den olagliga manipuleringen och därmed förhindra fler allvarliga olyckor. A-traktorerna måste kompletteras med system som gör det fysiskt omöjligt för dem att framföras i högre fart än vad som är lagligt och fler kontroller bör göras. Samtidigt bör den lagliga hastighetsgränsen för A-traktorer höjas från 30 till 40 eller 45 kilometer i timmen. Det skulle minska incitamenten att trimma fordonet och samtidigt få fler att välja bort de mindre säkra mopedbilarna som i dag får framföras i denna högre hastighet. Hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen stoppar upp trafiken, stressar A-traktorförarna och ökar risken för upphinnandeolyckor.