Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets rapport 2019:15: Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.

I utredningen presenterar Boverket förslag till hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på laddinfrastruktur för elfordon, med utgångspunkt i artikel 8.2-8.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker utredningen och dess slutsatser, med vissa tillägg, i enlighet med resonemanget nedan.

Överväganden

M Sverige är en oberoende konsumentorganisation som erbjuder rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom trafiksäkerhet, fordonssäkerhet samt konsumentrådgivning i tekniska och juridiska frågor kopplade till bilinnehav. Vi har ungefär 90 000 medlemmar och kunder, fördelade på ett trettiotal ideellt arbetande lokalklubbar. M Sverige är även en del av ett stort internationellt nätverk av motorklubbar genom samarbetet inom FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) med över 80 miljoner medlemmar i hela världen.

Som konsumentorganisation står vi på bilisternas sida i alla de frågor som gäller bilägande och bilanvändande. Samtidigt är hållbarhetsperspektivet centralt i vårt arbete. Klimatet och miljön är och måste vara vår tids högst prioriterade fråga. En internationell omställning från koldioxidintensiv till koldioxidneutral utveckling kräver genomgripande förändringar av våra samhällen och behöver genomsyra alla områden, inklusive biltrafiken.

Samtidigt är bilen en förutsättning för att många delar av landet ska fungera. Bilismen ger rörelsefrihet och det är grunden för många av de saker vi tar för givet i vardagen. Att kunna skjutsa sina barn till skolan och fritidsaktiviteter. Att kunna ta sig till och från jobbet. Att kunna handla eller och hälsa på vänner och bekanta.

Särskilda kommentarer

M Sverige delar Boverkets bedömning att det kan vara nödvändigt att om några år följa upp marknadens anpassning till de nya regelverken. Att det kan finnas särskilda omständigheter som kan försvåra för enskilda att i egenskap av boende i en föreningsfastighet sätta upp laddstolpar, att en bilparkerings förvaltning i en samfällighet kan bli en utmaning eller att hushållens boendeparkering är placerad utanför den egna tomten utpekas alla som specifika situationer som kan försvåra vid utbyggnad av laddningsplatser.

Utredningen pekar särskilt på förutsättningen att kunna ladda elfordon där det normalt står parkerat. Ett resonemang som även delas av exempelvis Klimatpolitiska rådet. Det innebär att infrastrukturen behöver ha särskilt fokus i och invid flerbostadshus. Detta kan dessutom vara aktuellt vid arbetsplatser och andra parkeringsytor där bilar står parkerade längre perioder. De ytor som kan bedömas få lägre nyttjandegrad är parkeringsplatser i anslutning till handelsplatser eller affärsområden där fordon parkeras under en begränsad tid, dit de ofta tagit sig efter en kortare resa, och där behovet av en laddning av bilen inte motiverar kostnaden.

M Sverige efterlyser ett resonemang och en konsekvensanalys kring frågan om vad som händer om byggföretagen på olika sätt försöker kringgå de nya kraven. Självfallet hoppas vi att byggföretagen inser värdet i att uppföra och sälja boenden där laddstolpar ingår. Men laddstolparna innebär en merkostnad och många aktörer på marknaden strävar efter att minska sina kostnader så långt det går. Finns det en risk för att tillgången till parkeringsplatser försämras vid nybyggnation som en konsekvens av dessa förslag? För att följa denna utveckling menar M Sverige att denna fråga behöver analyseras i den kommande uppföljningen av de nya kraven.

Vidare kan det komma att utvecklas olika definitioner av vad som anses vara ”i anslutning till” en fastighet.
M Sverige ser en generell utveckling i samhället mot färre parkeringsytor. En sådan utveckling innebär att antalet laddstolpar riskerar att bli lägre än väntat. Detta skulle underminera den utveckling som utredningens förslag är tänkt att bidra till. Tyvärr saknar utredningens kapitel 6.8, om övriga konsekvenser, ett resonemang som omfattar frågan om parkeringsplatsers tillgänglighet.

 

Riksförbundet M Sverige

Caroline Drabe, vd                                                                                                         

Heléne Lilja, Chef kommunikation och samhälle