Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Motormännens yttrande
Motormännen delar Transportstyrelsens mening att manöverprov för de berörda körkortsbehörigheterna bör kunna genomföras på annan plats än särskild manöverbana. Vi har inga invändningar mot de ändringar i särkraven som föreslås och bedömer att lydelseändringen i föreskrifterna väl tillgodoser behoven av prövning i de färdigheter som krävs för ett trafiksäkert framförande av fordonskombinationen. Vi emotser förenklade rutiner kring förarprov, fler provplatser i landet och sänkta kostnader för de som genomgår proven.

Andra länder inom EU kan enligt direktivet (EU 2016/1106) ställa betydligt lägre krav vid manöverprov för de berörda behörigheterna. Det är olyckligt ur såväl trafiksäkerhets- som konkurrensskäl. Transportstyrelsen och andra svenska myndigheter behöver därför arbeta aktivt inom EU för att kraven inom unionen höjs till att följa minst de svenska särkraven.

Fredrik Daveby, VD

Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig