Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar sedan starten 1922 för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och är en aktiv medlem av den internationella mobilitetsorganisationen Fédération Internationale de l’Automobile, FIA. FIA representerar Motormännens medlemmar i organisationer som FN och EU, genom FIA:s kontor i Bryssel och Paris. FIA samlar 235 motorklubbar i 140 länder över hela världen. Bara i Europa har nätverket sammanlagt över 40 miljoner medlemmar engagerade i trafiksäkerhet och mobilitetsfrågor.

Allmänt om nya föreskrifter för STRADA

Motormännen välkomnar varmt utredningens förslag om föreskrifter för Strada samt rapporteringsskyldighet av trafikolycksstatistik från polis och sjukhus. Vi delar utredningens uppfattning att Strada hittills starkt bidragit till en gynnsam utveckling på trafiksäkerhetsområdet i Sverige. Utvecklingen mot färre döda och svårt skadade har dock avstannat på senare år. Att Strada kan fyllas med mer tillförlitlig statistik, inte minst kring skadade av olika grad i trafiken, är en av förutsättningarna för att arbetet mot noll döda och allvarligt skadade ska kunna fortsätta med bästa möjliga resultat. Vi ser dock några bekymmer med andra delar av utredningens överväganden. I konsekvensbeskrivningen saknas analys av vad följderna kan blir för ideella organisationer och andra aktörer inom det svenska trafiksäkerhetsarbetet.

Om tillgång för andra än myndigheter och personlig integritet (kap. 7)

Skyddet för den personliga integriteten är av största vikt och bör inte menligt påverkas av föreslagna föreskrifter. Vi gör dock bedömningen att den pseudonymisering som sker redan idag och som föreslås gälla framöver, skyddar den personliga integriteten hos trafikolycksfallskadade i tillräcklig utsträckning.

Motormännen är en av de ideella organisationer i Sverige som allra mest aktivt arbetar för ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper. Detta trafiksäkerhetsarbete utförs till mycket stor del ideellt och utan ersättning av funktionärer och medlemmar i de 30 lokalklubbarna. Tillgång till uppgifter från Strada utgör en väsentlig del i underlaget till Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Vi ser därför med oro på de förslag om begränsad tillgång till uppgifter från Strada som framföras av utredningen. Det är av utomordentligt stor vikt att även andra organisationer än myndigheter och lärosäten försäkras tillgång till en stor bredd av uppgifter från Strada även i framtiden, annars riskerar stora delar av syftet med registret, att främja de svenska trafiksäkerhetsmålen, att gå förlorade då ideella organisationer, väghållare och företag inom transport- och trafiksäkerhetsområdet ställs utan tillgång till statistik till stöd för sitt trafiksäkerhetsarbete.

En mer omfattande utbildning av de personer som ska ges tillgång till Strada i kombination med större krav på kunskaper om sekretessregler, kan vara verktyg för att minimera risken för att uppgifter som kan leda till identifiering av trafikolycksoffer sprids.

Om finansiering av STRADA (kap. 8)

På samma sätt som risken för att syftet med Strada kraftigt motverkas av försämrad tillgång till uppgifterna för andra organisationer än myndigheter och lärosäten, riskerar också förslagen om avgiftsuttag för tillgång till registret att hämma det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Utredningen gör jämförelser med Vägtrafikregistret, där uttag av uppgifter av externa aktörer är avgiftsbelagda. Det är dock en väsentlig skillnad i registrens syfte och de olika aktörernas verksamhet. Uttag ur Vägtrafikregistret, till exempel fordons- och personuppgifter, görs inte sällan i kommersiella verksamheter, till exempel av försäkringsbolag i syfte att sälja och göra ekonomisk vinst på försäkringar. Samma förhållande kan knappast sägas gälla för uppgifter från Strada. För Motormännens och ett antal andra ideella organisationers del, skulle avgifter för uttag ur Strada direkt bekostas med medlemsavgifter och innebära att tillgängliga medel för trafiksäkerhetsarbetet inom organisationerna minskar.

Utredning för ett resonemang om kostnader för Transportstyrelsen som Strada ger upphov till, i relation till de betydligt större besparingar som minskat antal omkomna och skadade ger samhället i stort (t.ex. s. 45 f., s. 65, f.). Mycket stora summor besparas samhället vid varje uteblivet trafikolycksfall, för att inte tala om det mänskliga lidande som kan undvikas. Strada kan således, genom sin existens och tillgänglighet sägas medföra mycket stora besparingar för hela samhället. Vidare kan vi konstatera att personbilstrafiken, enligt vad bland andra VTI har visat (i t.ex. SAMKOST 1 och 2) bidrar med betydande belopp till statskassan genom olika skatter och avgifter kopplat till fordon och drivmedel. Intäkterna till staten från personbilstrafiken uppgår till cirka 100 miljarder per år och överstiger kostnaderna som trafiken ger upphov till med minst faktor två. Ett flertal av de skatter som belastar personbilstrafiken har tillkommit med motiveringen att trafiken skapar kostnader för samhället i form av just trafikolycksfall. Sammantaget ger det mycket stora överskott som personbilstrafiken redan ger statskassan, i kombination med de besparingar samhället gör genom att Strada upprätthålls och tillgängliggörs för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, inga som helst motiv till att avgifter för uttag av statistik från systemet skulle komma i fråga. Snarare borde en större del av det överskott som personbilstrafiken ger statskassan gå tillbaka till trafikanterna i form av ökade anslag för trafiksäkerhetsarbete samt säkrare vägar, fordon och förare. Motormännen avvisar med hänvisning till ovanstående förslaget om nya avgifter för uttag av uppgifter från Strada.

Motormännens Riksförbund

Fredrik Daveby, VD

Carl Zeidlitz, Trafiksäkerhetsansvarig