M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m 2023-12-20

Det är endast de förslag som berör körkort av lägre behörighet som kommenteras här nedanför, Riksförbundet M Sverige har i detta remissvar inga synpunkter på förslagen gällande högre behörigheter för exempelvis yrkestrafik. M Sverige väljer också att lämna förslagen om förändrade metoder för synundersökning utan kommentarer, utan förlitar sig på Transportstyrelsens utredningar.

Riksförbundet M Sveriges synpunkter på Transportstyrelsens förslag

Sammanfattning

1. Angående kraven gällande den grundläggande synundersökningen, den utökade synundersökningen och synundersökningen under pågående innehav

a. Förslag 1 – 7.1 Grundläggande synundersökning Riksförbundet M Sverige ställer sig kritiskt till detta förslag då det försvårar och gör det dyrare för medborgarna att genomgå en synundersökning, samtidigt som Transportstyrelsen inte påvisar några brister i de synundersökningar som i dag utförs av andra än läkare och optiker.

b. Förslag 2 – 7.2 Utökad synundersökning

Riksförbundet M Sverige ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag.

c. Förslag 3 – 7.3 Utredning av synen under pågående körkortsinnehav

Riksförbundet M Sverige ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag.


2. Angående kraven gällande synfält

a. Transportstyrelsens förslag till regleringsalternativ 5 – Ett Estermanprogram eller likvärdigt program centralt och perifert, även statisk tröskelperimetri är tillåtet i vissa fall.

Riksförbundet M Sverige ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag.

3. Angående kraven gällande synskärpa, monokulärt seende, väsentligt nedsatt syn på ett öga, dubbelseende, kontrastkänslighet, mörkerseende och bländningskänslighet.

a. Transportstyrelsens förslag – Regleringsalternativ 1

M Sverige ställer sig generellt positivt till Transportstyrelsens förslag, men kritiskt till den föreslagna förutsättningen att enbart läkare och optiker ska få utföra synundersökningen.

 

Riksförbundet M Sveriges fördjupade synpunkter på Transportstyrelsens förslag

1. Angående kraven gällande den grundläggande synundersökningen, den utökade synundersökningen och synundersökningen under pågående innehav

a. Förslag 1 – 7.1 Grundläggande synundersökning

I frågan om vem som ska få utföra synundersökning och utfärda synintyg föreslår Transportstyrelsen regleringsalternativ 1 vilket innebär att enbart läkare och optiker får utfärda det grundläggande synintyget. Det skiljer sig från i dag då även anställda hos optiker och körskolor som genomgått en utbildning hos en utbildare för synprövning och fått tillstånd av Transportstyrelsen får utföra synundersökning.

Riksförbundet M Sveriges kommentar

Riksförbundet M Sverige ställer sig kritiskt till detta förslag då det försvårar och gör det dyrare för medborgarna att genomgå en synundersökning, samtidigt som Transportstyrelsen inte påvisar några brister i de synundersökningar som i dag utförs av andra än läkare och optiker.

Förklaring till M Sveriges kommentar

För att få ett körkort krävs att man har ett körkortstillstånd, och för att få ett körkortstillstånd finns krav på att den som ansöker har god syn. Det finns reglerat både i körkortslagen, körkortsförordningen och medicinföreskrifterna vilka intyg om syn som ska bifogas till ansökan, vad intygen ska omfatta samt vem som får utföra synundersökningen. De som får utföra synundersökning tillhör någon av kategorierna:

  1. läkare,
  2. optiker,
  3. oftalmologassistent, ortoptist, den som har genomgått utbildning till optometritekniker, ögonsjuksköterska, sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård
  4. den som är anställd hos optiker eller vid trafikskola och inte har någon av ovanstående utbildningar.

För att en person som hör till kategori 4 ska få utföra synundersökningen behöver personen ha genomgått en utbildning hos en utbildare för synprövning. Utbildaren ska ha fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva utbildning. Bevis på att den person som ska utföra synundersökningen har genomgått en utbildning hos en godkänd utbildare ska lämnas till Transportstyrelsen. 

Som stöd för sitt förslag att enbart läkare och optiker ska få utföra synundersökningen anger Transportstyrelsen att de saknar möjlighet att följa upp och kvalitetssäkra den synundersökning som utförs av andra än läkare och optiker, vilka är legitimerade yrken och därmed i sig själva anses kvalitetssäkrade. Transportstyrelsen har förvisso mandat att utöva tillsyn över trafikskolorna, men rätten att utföra synundersökningen ligger hos den individ som har gått utbildningen och inte hos trafikskolan i sig.

Viktigt att notera här är att Transportstyrelsen inte påpekar brister i de synundersökningar som i dag utförs av bland andra körskolor, utan brister i sina egna möjligheter att övervaka verksamheten. I sin konsekvensanalys framför Transportstyrelsen ingen kritik mot de utförda undersökningarna i sig. Transportstyrelsen säger också att optikerbranschen intygar att de har kapacitet att ta över det arbete som i dag utförs av körskolor, och efter en enkät har man också kunnat redovisa en snittkostnad på cirka 150 kronor för att utföra en synundersökning hos optiker. Man påpekar också att även om en viss prisökning är att vänta, så är optikbranschen konkurrensutsatt av många enskilda aktörer, vilket borgar för begränsade prisökningar.

Riksförbundet M Sverige delar inte denna uppfattning, med undantag för att branschen säkert har kapacitet att utföra arbetet. Vid en snabb kontroll har vi haft svårt att hitta någon som erbjuder synundersökning för under 150 kronor till ordinarie pris, snarare ligger kostnaden mellan 200 och 250 kronor för en synundersökning för körkortstillstånd. Vi delar heller inte bilden av att optikerbranschen tydligt präglas av marknadsteoretiska principer om priskonkurrens. Snarare har den drag av en oligopolliknande situation med ett fåtal stora aktörer som ligger varandra nära i priser och utbud.

Transportstyrelsen uppskattar antalet synundersökningar för körkortstillstånd till cirka 320 000 per år. Med utgångspunkt i de kostnader för en synundersökning M Sverige observerat, handlar det om en total kostnad på mellan 64 miljoner och 80 miljoner kronor per år för de som ansöker om körkortstillstånd, och som skulle tillfalla i huvudsak optikerbranschen.

Även Transportstyrelsen påpekar att med minskad priskonkurrens från körskolorna är det dessutom troligt att kostnaden för synundersökning hos optiker kommer att öka.

Riksförbundet M Sverige menar att om Transportstyrelsen upplever att de har problem med att övervaka och kvalitetssäkra de synundersökningar som i dag utförs, och som det av Transportstyrelsen inte framförs någon kritik mot, så kan inte lösningen vara att överföra en kostnad i mångmiljonklassen på medborgarna. Rimligen bör Transportstyrelsen kunna finna vägar att kvalitetssäkra verksamheten inom ramarna för sitt uppdrag.

Vidare vill Riksförbundet M Sverige påpeka den stora betydelsen som ett körkort innebär för möjligheten att förflytta sig till arbete och fritidsverksamheter, utökade möjligheter till utbildningar och yrkesliv samt en enklare integration till det svenska samhället. Inte minst gäller detta för alla de människor som inte bor i någon av våra större städer med god tillgång till kollektivtrafik, och i synnerhet de som kommer från ekonomiskt svagare bakgrunder.

Körkortet – och den ökade möjligheten att förflytta sig – kan skapa möjligheter att förbättra sin livssituation. Då får vi inte göra det svårare och dyrare att genomföra den synundersökning som i dagsläget fungerar bra.

Därför föreslår Riksförbundet M Sverige att Transportstyrelsens förslag till regleringsalternativ avslås och att myndigheten i stället får i uppdrag att ta fram ett system för kvalitetssäkring och granskning av synundersökningar för lägre behörigheter.

b. Förslag 2 – 7.2 Utökad synundersökning

I frågan om vem som får utföra utökad synundersökning och utfärda synintyg föreslår Transportstyrelsen regleringsalternativ 1. Det innebär, precis som idag, att det utökade synintyget ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar.

Däremot får, till skillnad mot idag, personer som inte är läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar utföra den utökade synundersökningen, så länge som den som utfärdar synintyget bedömer att de har tillräcklig kompetens inom området.

Regleringsalternativ 1 skulle därmed kunna innebära en avlastning för ögonsjukvården. Vidare föreslår Transportstyrelsen vissa förändringar i hur sådana synundersökningar ska utföras och vad de ska innehålla.


Riksförbundet M Sveriges kommentar

Riksförbundet M Sverige ställer sig positiva till Transportstyrelsens förslag.

c. Förslag 3 – 7.3 Utredning av synen under pågående körkortsinnehav

Gällande frågan om utredning av synen under pågående körkortsinnehav föreslår Transportstyrelsen regleringsalternativ 1, vilket innebär att även optiker får utfärda de flesta av de synintyg som krävs för utredning under pågående körkortsinnehav.

Det är en stor skillnad mot idag när enbart läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar får utfärda dessa intyg. Underlag som handlar om bedömning av dubbelseende måste dock alltid intygas av en läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar.

Riksförbundet M Sveriges kommentar

Riksförbundet M Sverige ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag. Som Transportstyrelsen påpekar har optiker god kunskap om ögat, synnedsättningar och synundersökningar och M Sverige delar Transportstyrelsens bedömning att kvaliteten på synintygen inte kommer att försämras i och med det ökade ansvar som optikerna får.

2. Angående kraven gällande synfält

Bakgrund till Transportstyrelsens förslag

Synfältet definieras som det område en person kan se utan att vrida blicken. Synfältsdefekter leder till minskad förmåga att se inom detta område. En synfältsdefekt kan leda till att en händelse i ett specifikt område i synfältet inte upptäcks. Orsaken till synfältsdefekter kan vara flera, till exempel glaukom, diabetesretinopati eller stroke.

De svenska reglerna för det centrala synfältet ställer högre krav än motsvarande regler i några andra länder i Europa. Det får till följd att personer med vissa synfältsdefekter inte får ha körkort i Sverige medan personer med liknande synfältsdefekter kan få ha körkort i några andra länder i Europa som till exempel Norge och Storbritannien. 

Eftersom körförmågan påverkas av fler faktorer än synfältet och det för vissa också är möjligt att lära sig kompensera för sina synfältsdefekter är det omöjligt att veta i varje individuellt fall exakt var gränsen går för vilka synfältsdefekter som kan accepteras och inte.

a. Transportstyrelsens förslag till regleringsalternativ 5 – Ett Estermanprogram eller likvärdigt program centralt och perifert, även statisk tröskelperimetri är tillåtet i vissa fall.

Transportstyrelsen påpekar att det saknas vetenskapligt stöd för vilken kravnivå som kan accepteras utan att trafiksäkerheten påverkas negativt, och har därför tagit ledning av kraven i Norge och Storbritannien. Dessa länder har, precis som Sverige, en hög trafiksäkerhet.

Förslaget innebär att kraven för det centrala synfältet sänks jämfört med dagens krav. Det medför att fler personer än idag kommer att klara kraven för körkortsinnehav. Att fler personer uppfyller synfältskraven kommer att innebära positiva konsekvenser för individen och det kan också öppna upp för möjligheten att utöva yrken där ett körkortsinnehav är en förutsättning.

Transportstyrelsen bedömer att förslaget inte kommer att påverka trafiksäkerheten negativt. Den bedömningen baseras bland annat på att kraven för det centrala synfältet fortfarande är högre än kraven i till exempel Norge och Storbritannien och dessa två länder har precis som Sverige en hög trafiksäkerhet.

Riksförbundet M Sveriges kommentar

Riksförbundet M Sverige ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag. Samtidigt vill vi passa på att påpeka att Transportstyrelsens analys av de positiva konsekvenserna för individ och näringsliv när fler personer uppfyller kraven för körkortstillstånd, även gäller för vår kommentar gällande Transportstyrelsens förslag gällande kraven för den grundläggande synundersökningen, som avhandlats här ovan.

3. Angående kraven gällande synskärpa, monokulärt seende, väsentligt nedsatt syn på ett öga, dubbelseende, kontrastkänslighet, mörkerseende och bländningskänslighet.

Bakgrund till Transportstyrelsens förslag Transportstyrelsen påpekar att föreskrifterna i dag till vissa delar innehåller lägre krav än körkortsdirektivets minimikrav. Minimikraven i direktivet måste implementeras i svensk rätt, annars uppfyller inte Sverige sina skyldigheter gentemot EU. Vidare sägs att det är tveksamt om det går att motivera samtliga nuvarande särkrav samt att riktlinjerna för hur synskärpa ska mätas skiljer sig från vedertagna metoder.

a. Transportstyrelsens förslag – Regleringsalternativ 1

Transportstyrelsen framställer ett antal förslag gällande synskärpa, monokulärt seende, väsentligt nedsatt syn på ett öga, dubbelseende, kontrastkänslighet, mörkerseende och bländningskänslighet.

Angående förslaget gällande synskärpa säger Transportstyrelsen att dagens reglering inte är teknikneutral och blir svår att följa när teknikutvecklingen går framåt. Därför föreslås att kravet på hur synskärpan ska mätas vid ansökan tas bort. I stället utgår man från att förslaget om att enbart läkare och optiker ska få utfärda synintyg gällande synskärpa antas (se Förslag 1 – 7.1 Grundläggande synundersökning här ovanför). Detta skulle i sig göra en starkare reglering av hur synskärpa ska mätas överflödig.


Riksförbundet M Sveriges kommentar

Riksförbundet M Sverige ställer sig i huvudsak positivt till Transportstyrelsens förslag regleringsalternativ 1, med ett undantag. Liksom i Förslag 1 – 7.1 Grundläggande synundersökning är här lösningen på ett problem för Transportstyrelsen att skjuta över kostnaden på individen, som inte längre kommer kunna göra synundersökningen hos körskolan utan hänvisas till de dyrare undersökningarna som utförs av optiker. Precis som i Förslag 1 – 7.1 Grundläggande synundersökning hänvisar inte Transportstyrelsen till några upplevda eller rapporterade brister hos de synundersökningar som utförs av körskolorna, utan i stället är skälen rent administrativa. Det menar M Sverige är inte skäl nog att öka kostnaderna för individen, utan borde rimligen ligga inom Transportstyrelsens uppdrag att säkerställa.

M Sverige ställer sig generellt positivt till Transportstyrelsens förslag regleringsalternativ 1, men kritiskt till den föreslagna förutsättningen att enbart läkare och optiker ska få utföra synundersökningen.