Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Motormännens Riksförbund anser att det är bra att den registrerades rättigheter förstärks genom ökad kontroll över sina personuppgifter.

Motormännen vill med anledning av remissens innehåll särskilt framhålla vikten av att skydda konsumentens integritet vid behandling av personuppgifter. Risken med att tillåta behandling av uppgifter om ett fordons registreringsnummer eller chassinummer i syfte att tillhandahålla tekniska uppgifter är att ett integritetsintrång sker. Även uppgifter om fordonets beskaffenhet eller utrustning kan föranleda att juridiska personers intressen gagnas på bekostnad av den enskilda personen.

Transportstyrelsen får enligt sin instruktion sälja uppgifter ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering till myndigheter och enskilda. Uppgifter avseende den registrerades personliga förhållanden får dock inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Detta torde innebära att även uppgifter om den registrerades personliga förhållanden får säljas om den personliga integriteten inte hotas.

Motormännen ser en ökad problematik där oseriösa bolag köper uppgifter ur registret från Transportstyrelsen för att sedan använda informationen för utskick av vilseledande marknadsföring till konsumenter. Bolag som bedriver denna typ av oseriös verksamhet drabbar konsumenter.

Motormännen anser därför att Transportstyrelsen bör säkerställa att köparen av registeruppgifter är en seriös aktör genom att exempelvis kontrollera Svarta listan, om näringsidkaren inte följt Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation, beslut från Konsumentombudsmannen/Konsumentverket eller domar i Marknadsdomstolen.

För att ytterligare skydda konsumenten från denna typ av marknadsföring kan ett register likt Nix upprättas hos Transportstyrelsen. I registret har konsumenten möjlighet att avsäga sig sådan marknadsföring. Denna typ av försändelser är inte kritisk för registrets syfte och är inte förenligt med det primära syftet av registret.

Motormännens Riksförbund

Christer B Andersson, Stf VD

Malin Johansson, Förbundsjurist