M Sverige lämnar följande synpunkter på Cykelstaden – cykelplan för Stockholm 2021

Ökad och säker cykling bidrar till att minska transporternas miljöpåverkan, stärker folkhälsan och resulterar i en bättre stadsmiljö och minskad trängsel. Samtidigt kommer bilen fortsatt att behövas och därför är samspelet i trafiken avgörande för att skapa mobilitet för alla. M Sverige har tidigare påtalat vikten av att Stockholms stad tar ett helhetsgrepp för infrastrukturen i staden vilket vi fortsatt ser som väsentligt.

Nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda trafikregler för cykel, något M Sverige under lång tid har efterfrågat. Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober 2022. M Sverige menar att Stockholms stad bör avvakta resultatet och analysen av utredningen innan en egen plan lanseras.