M Sverige har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss "Avstängning från prov på transportområdet" 2022-11-03.


M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om avstängning från prov på transportområdet. I promemorian föreslås att den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov på transportområdet ska stängas av från deltagande i prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.


Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget.


Överväganden

Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslagen och välkomnar dessa åtgärder som kan bidra till att utvecklingen där fusk i samband med förarutbildningar har ökat under flera år kan brytas. 

En grundläggande förutsättning för att vägtrafiken ska vara säker är att de som kör bil har de kunskaper som erfordras. Det är därför och självklart ett allvarligt problem med fusk vid olika former av prov.

För att fusket ska upphöra krävs såväl att risken för upptäckt är stor för den som fuskar och att den som avslöjas får tydliga konsekvenser av sitt agerande. Att stänga av den som ertappats med att fuska från möjligheten att göra nya prov under en tidsperiod är ett exempel på en sådan konsekvens.