M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter. Myndigheten avser höja vägtrafikregisteravgiften till 75 kronor från dagens 65 kronor.

Sammanfattning

Riksförbundet M Sverige avstyrker förslaget med hänvisning till följande huvudsakliga kritikområden.

  • Vägtrafikregisteravgiften höjdes så sent som 2019. Den nu föreslagna höjningen innebär att avgiften på kort tid ökar med 50 procent. Det är inte rimligt när det inte går att identifiera vad myndighetens utgifter består i.

  • Bilägare betalar avgifter för myndighetens system i enlighet med gällande förordningar, medan företag utan särskilda kontroller köper adressuppgifter för tveksam marknadsföring.

  • Allvarliga säkerhetsbrister gällande uppgiftshantering har de senaste åren skakat Transportstyrelsen och regeringen. Bilägare ska inte i efterhand tvingas betala för myndighetens tillkortakommanden.

Överväganden

Vägtrafikregisteravgiften har höjts nyligen. I januari 2019, från 50 kronor till 65 kronor. Att åter höja avgiften så nära inpå innebär att avgiften på kort tid ökat med 50 procent. Kostnaden för vart och ett av de fordon som påförs vägtrafikregisteravgift är i sig förstås marginell, men sammantaget innebär det att bilägarkollektivet och övriga ägare till registreringspliktiga fordon påförs kostnader på nästan en kvarts miljard kronor, årligen. Det kan inte vara rimligt att genomföra så kraftiga avgiftsökningar när det inte går att identifiera vad myndighetens extra utgifter består i.

Samtidigt som landets bilägare betalar avgifter för vidmakthållande av myndighetens system i enlighet med gällande förordningar, tillåts parallellt en verksamhet som istället utnyttjar syftet med det offentliga system som vägtrafikregistret innebär. Företag får utan särskilda kontroller köpa adressuppgifter från vägtrafikregistret för vidare användning, vilket kan inkludera marknadsföring av mer tveksamt slag. Något som gång på gång blir föremål för tillsynsärenden hos en annan myndighet – Konsumentverket. 2019 fälldes också ett företag i rätten, och tvingades betala skadestånd i miljonklassen. Liknande marknadsföringsmetoder är åter aktuella från företag med liknande namn. Vi bilägare kan inte acceptera att bluff-företag tillåts utnyttja ett system genom att köpa våra data samtidigt som vi tvingas betala 50 procent i ökade avgifter – trots att inga förändringar eller förbättringar har ägt rum eller föreslås implementeras framöver.

Myndigheten menar att avgiften tidigare år varit för låg. Vi vill påminna om att det inom området förekommit brister av mycket allvarlig och dessutom lagvidrig karaktär, vilket skakat både Transportstyrelsen och regeringen. Vi bilägare ska inte i efterhand tvingas betala för myndighetens tillkortakommanden i att fullfölja sina åtaganden i enlighet med den då som nu gällande lagstiftningen.