Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i utredningen av finansieringsprincipen för olycksdatabasen Strada.

Bidrag för inrapportering till Strada

Riksförbundet M Sverige har inga kommentarer till förslaget om ett riktat statsbidrag till vårdgivare som administreras av Transportstyrelsen.

Avgifter för utlämning av uppgifter från Strada

Riksförbundet M Sverige är en oberoende konsumentorganisation som erbjuder rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom trafiksäkerhet, fordonssäkerhet samt konsumentrådgivning i tekniska och juridiska frågor kopplade till bilinnehav. Vi har närmare 100 000 medlemmar, fördelade på ett trettiotal ideellt arbetande lokalklubbar. M Sverige är även en del av ett stort internationellt nätverk av motorklubbar genom samarbetet inom FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) med över 100 miljoner medlemmar i hela världen.

Vi har ett mycket stort förtroende som en oberoende konsumentföreträdare. Den täta dialogen med våra medlemmar, den specialistkunskap vi har och vår partipolitiska obundenhet är grunden för detta.

M Sverige har drivit trafiksäkerhetsfrågor, lokalt, regionalt och nationellt sedan organisationen grundades 1922. I detta arbete har vi ett stort behov av tillgång till statistik gällande trafikolyckor. Strada utgör ett viktigt verktyg för att ta fram statistik såväl regionalt som nationellt. Med statistik från Strada som underlag kan kampanjer planeras och underbyggas. Våra lokala och regionala klubbar och avdelningar bedriver lokala informationskampanjer, genomför vägombudsverksamhet med omfattande väg- och rastplatskontroller och är på andra sätt aktiva i det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

I förslaget från Transportstyrelsen ingår att uttag av uppgifter ur Strada enbart kommer att vara avgiftsfritt för statliga myndigheter, kommuner, landsting och för forskare. Vi menar att detta skulle innebära att det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet som länge och framgångsrikt bedrivits i Sverige försvåras avsevärt.

Att försvåra tillgången till information om trafiksäkerhet, ta betalt för framtagande av statistik, eller enbart lämna ut sammanfattningar eller aggregerade siffror innebär att stora delar av civilsamhällets trafiksäkerhetsarbete kommer att försvåras, fördyras, eller göras omöjligt.

M Sverige använder direkttillgången till Strada på många sätt. Som ett exempel kan nämnas när en lokal medlemsförening vill försöka uppmärksamma olycksrisken på en lokal vägsträcka. Idag kan vår trafiksäkerhetsexpert gå in i Strada, ta fram relevant statistik och presentera för lokalavdelningen. I den modell som Transportstyrelsen föreslår skulle vi först behöva ansöka om ett utdrag ur statistiken, betala för den, och först efter den handläggningstid som krävts få tillgång till den. Vårt arbete skulle alltså bli dyrare, långsammare och förmodligen skulle delar av vårt lokala arbete omöjliggöras.

Det brukar ofta framhållas att en framgångsfaktor i det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är att myndigheter och civilsamhälle samarbetar. Detta förslag innebär tvärtom att samarbetet försvåras, fördyras och riskerar underminera delar av civilsamhällets insatser för en ökad trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsarbetet kan inte enbart överlämnas till lagstiftning, myndighetsarbete eller forskning. Det vore att ta flera steg bakåt i utvecklingen.

Riksförbundet M Sverige

Christer B. Andersson
VD

Heléne Lilja
Chef kommunikation och samhälle