M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på promemorian "Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar". Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande tillägg.

I promemorian föreslås att en ny skattereduktion för reparationsarbeten införs för privatpersoner. I promemorian föreslås vidare att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar enbart ska beskattas till den del som överstiger 20 000 kronor under ett år. Riksförbundet M Sverige tillstyrker dessa förslag med följande tillägg.

Inkludera även bilreparationer

Att reparera och återanvända produkter är ofta bättre ur miljösynpunkt än att skrota, återvinna och köpa nytt. Promemorian hänvisar till EU:s avfallshierarki där minimering av mängden avfall och återanvändning prioriteras framför återvinning, energiutvinning och deponering. Att reparera tar mindre råvaror och energi i anspråk och ger lägre utsläpp än produktion av nya varor. Dessutom minskar det mängden avfall. En positiv bieffekt av mer reparation kan också bli att det skapas fler arbetstillfällen. Dessa argument används i promemorian för att motivera den aktuella reformen.

Samtliga dessa argument gäller även reparationer av privata fordon. Bilreparationer är dock ett område som inte ingår i det förslag som har presenterats. Samtidigt finns det betydande trafiksäkerhetsvinster att göra om fler bilägare håller sina bilar i gott skick. Alltför många bilister använder bilen trots att den egentligen är i behov av en reparation. En skattereduktion skulle bidra till att göra svarta reparationsjobb vita och underlätta för verkstadsbranschen. M Sverige föreslår därför att även denna typ av reparation ska ingå i skattereduktionen för reparationsarbeten.