Motormännens Riksförbund är, med cirka 100 000 familjer som medlemmar, Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Motormännen arbetar på medlemmarnas uppdrag för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet i hela landet.

Reglerna i direktivet berör personer som drabbas av trafikolyckor i en annan medlemsstat, trafikolyckor som orsakas av en förare från en annan medlemsstat, av oförsäkrade eller oidentifierade fordon. Direktivet ska nu ändras. Motormännen ser positivt på de föreslagna ändringarna och välkomnar de klargöranden som föreslås.

Direktivets tillämpningsområde

I direktivsändringarna föreslås en utvidgning av tillämpningsområdet efter ett antal domar från Europeiska unionens domstol. Därför införs en definition avseende ”användning av fordonet” vilket innebär att bestämmelserna om obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon föreslås omfatta all användning som överensstämmer med fordonets normala funktion, även stillastående. Motormännen anser att det är bra att tillämpningsområdet både utvidgas och klargörs eftersom det tidigare har funnits en brist vid skador som har orsakats genom användning av ett stillastående fordon.

Vår nuvarande trafikskadelag omfattar skada ”i följd av trafik” med motordrivet fordon. Det finns i dagsläget ingen definition av begreppet ”i följd av trafik” i lagstiftningen och därmed följer en osäkerhet om vad som ryms i begreppet. Motormännen välkomnar en vidgning av begreppet ”i följd av trafik” och ett klargörande av hur detta ska tillämpas.

Motormännen anser att det är av vikt att dagens regler om avställda fordon inte påverkas av denna uppdatering. Det är viktigt att inte inskränka privatpersoners rätt att kunna ställa av ett fordon så att det inte är försäkringspliktigt.

Skadehistorik

Medlemsländerna ska se till att försäkringstagare har rätt att begära ut ett intyg om skadehistorik för de senaste fem åren. Detta för att göra det lättare för konsumenter att flytta sin försäkring till en ny försäkringsgivare.

För att underlätta kontrollen av dessa intyg föreslås att intygen ska ha samma innehåll och format hos samtliga medlemsländer. Tanken är även att likformigheten ska öka statusen hos denna handling bland försäkringsgivarna och på så sätt göra det enklare för försäkringstagare att flytta sin försäkring till annan försäkringsgivare.

Motormännens Riksförbund är positivt inställd till förslaget.

Risker på grund av oförsäkrad körning

I utredningen konstateras att problemet med oförsäkrad körning påverkar ett flertal parter negativt, såsom offer för trafikolyckor, försäkringsbolag, garantifonden och försäkringstagarna. För att få bukt med detta föreslås att kontroller, av huruvida ett fordon är försäkrat, ska få göras med teknik för igenkänning av registreringsskyltar.

Motormännen anser att det är bra att kontroller av fordonsförsäkringar införs då det gagnar trafiksäkerheten att fordon är försäkrade. En problematik i det hela kan dock vara att endast registrerade fordon kontrolleras och inte oregistrerade fordon. Det är dock viktigt att den personliga integriteten beaktas i dessa frågor.

I utredningen framförs även att eldrivna cyklar, segway och elskotrar redan omfattas av det nuvarande direktivet och att medlemsstaterna ges befogenhet att undanta sådana fordon från ansvarsförsäkring. Motormännen anser att dessa fordon bör omfattas av kravet på ansvarsförsäkring, men att det då är viktigt att kostnaden för skador på dessa fordon betalas av dess ägare och inte fördelas ut på andra fordonsslag. Motormännen anser även att det bör finnas fler trafikpoliser, för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Deras kontroller bör även omfatta andra trafikbrott.

Sammanfattning

Motormännen välkomnar harmoniseringen av reglerna kring ansvarsförsäkring som främjar mobiliteten och ger ökad trygghet för privatpersoner.

Övrigt

Motormännen har återkommande ifrågasatt skatten på trafikförsäkringspremier som infördes i samband med att tidigare regering planerade en omstrukturering. Syftet med beskattningen var att pengarna skulle gå till rehabilitering och vård av personer som har skadats i trafiken, men reformen slopades.

Motormännen vill återigen påpeka att den extra skatt som Sveriges bilister tvingas betala fortfarande belastar deras ekonomi samtidigt som reformen och dess effekter har uteblivit. Det är dags att ta bort denna skatt en gång för alla. Idag går dessa pengar inte tillbaka till Sveriges bilister som intentionen var.

Motormännens Riksförbund

Christer B Andersson, Stf VD

Malin Johansson, Förbundsjurist