M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2020:22 Motorfordonspooler. Riksförbundet M Sverige har följande kommentarer till utredningens förslag.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas.

Riksförbundet M Sverige är i grunden positiv till motorfordonspooler. Vi har dessutom länge jobbat för att motorfordonspooler bör definieras i lagstiftningen. Detta då vi ser dessa fordonspooler som en viktig del i en modern, delad mobilitet.

En privatbil står ofta parkerad 90 procent av dygnet. För den som behöver en bil enbart vid enstaka tillfällen och inte på daglig basis, kan en bilpoolsbil vara ett smidigare alternativ än att köpa en egen bil.

Bilpooler kan vara ett bekvämt alternativ till egen bil om man inte behöver dem på regelbunden basis. Fördelen är uppenbar: bilen är alltid servad, parkeringskostnader, reparationer, försäkring, däck och skatt ingår i priset. Nackdelen är att bilar inte alltid finns tillgängliga just när man behöver dem, en viss framförhållning krävs. Dessutom är bilpool endast ett realistiskt alternativ i större städer.

 

Särskilda synpunkter

En lag om motorfordonspooler införs

Utredningen föreslår att en lag om motorfordonspooler införs och att lagen ska syfta till att främja  ökad användning av motorfordonspooler och därigenom bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget. Genom att införa en lag om motorfordonspooler skapas gemensamma riktlinjer och definitioner som kan förväntas bidra till ökad användning av denna form av delat bilägande.

 

Parkeringsplatser för delningsfordon

Utredningen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark. På sådana parkeringsplatser ska andra fordon inte få parkeras eller stannas annat än för på- eller avstigning.

Riksförbundet M Sverige avstyrker förslaget. Genom att reservera parkeringsytor för bilpoolsbilar begränsas parkeringsmöjligheterna för andra bilister. Det finns ingen anledning för kommunen att särskilt gynna motorfordonspooler, som är kommersiella aktörer, framför privatbilister som bor i eller besöker staden. Parkeringsmöjligheter borde erbjudas motorfordonspooler på samma villkor som andra bilister.

  

Information om motorfordonspooler

Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart resande. En sådan informationssatsning bedöms kunna förstärka effekten av utredningens förslagna åtgärd att reservera parkeringsplatser för delningsfordon och leda till ökad användning av motor-fordonspooler.

Riksförbundet M Sverige avstyrker detta förslag. Motorfordonspooler föreslås definieras som en juridisk person som tillhandahåller ett transportmedel till kundens förfogande i syfte att kunden själv ska utföra transporten och framföra fordonet. Lagstiftningen kommer att tillämpas på såväl kommersiella som ideella aktörer. I dagsläget utgör de kommersiella aktörerna den absoluta majoriteten av motorfordonspooler. Det finns ingen anledning att förvänta sig att detta förhållande kommer att förändras i någon större utsträckning på grund av utredningens förslag.

Eftersom de nuvarande motorfordonspoolerna i huvudsak utgörs av privata kommersiella aktörer med vinstintresse innebär utredningens förslag att en rad myndigheter ska informera konsumenter om möjligheten att använda vissa privata företags tjänster. Det kan inte anses rimligt eller önskvärt att myndigheter på detta sätt ska åläggas att bedriva en slags marknadsföring för privata vinstdrivande företag. Riksförbundet M Sverige avstyrker därför detta förslag.