M Sverige har svarat på Regeringskansliets remiss "Fi2022/01470 – Remiss av promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor" 2022-08-17

M Sverige tillstyrker förslagen i promemorian

Riksförbundet M Sverige har under lång tid drivit frågan om utökade skattelättnader för arbetsresor. På senare år har frågan fått än större relevans mot bakgrund av de stigande bränslepriserna. Därför välkomnar M Sverige att regeringen avser att åtgärda flera av de brister som fanns i den initiala reform som presenterades i proposition 2021/22:228. En utökad skattelättnad för arbetsresor är en viktig åtgärd i syfte att kompensera de svenska hushåll som är beroende av bilen i sin vardag och som drabbats av ökade transportkostnader. En utökad skattelättnad för arbetsresor förbättrar också möjligheten att bo och arbeta i hela landet.

Det är angeläget att den övre avståndsgränsen för skattelättnad höjs. En höjning av den övre avståndsgränsen underlättar inte minst för personer i glesbefolkade delar av landet och bidrar till regionförstoring. Detta är viktigt för bilister såsom arbetstagare, inte minst mot bakgrund av utvecklingen mot allt mer specialisering på arbetsmarknaden.

Att höja kilometersatsen och därmed skattelättnaden för arbetsresorna är den enskilt viktigaste förändringen. Den utökade skattelättnad som presenteras i denna promemoria och som kompletterar reformen som beslutats i och med proposition 2021/22:228 innebär att bilister får höjd ersättning snarare än sänkt i förhållande till det tidigare reseavdraget. Detta visar på en lyhördhet gällande svenska bilisters utsatta ekonomiska situation och inför den kritik av reformen som framförts. Personer som är beroende av bilen i sin vardag och i sitt arbetsliv bör få större kompensation när kostnaderna ökar, inte mindre.

Den uppdaterade kommunindelningen är i sin ordning och en naturlig följd av Tillväxtverkets nya klassning. Däremot ställer sig M Sverige generellt negativa till den regionala differentieringen såsom den utformats eftersom den jämfört med tidigare reseavdrag innebär att en stor grupp bilister helt utestängs från systemet. Rent konkret har reformen av det tidigare reseavdraget inneburit att många personer boende i storstadsområdena inte längre har möjlighet att få skattelättnad för arbetsresor till följd av den höjda nedre avståndsgränsen. Denna trubbiga åtgärd bygger på en förenklad bild av förhållandet gällande tillgång till kollektivtrafik, restider och resmönster i storstädernas närhet.

M Sverige ställer sig positivt till höjningen av schablonbeloppet som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet samt justering av avdraget för drivmedel vid tjänsteresor.

Sammantaget ser Riksförbundet M Sverige att förslagen i promemorian går i rätt riktning i förhållande till tidigare reseavdrag och det ursprungliga reformförslaget för skattelättnad för arbetsresor. M Sverige ser dock att ytterligare höjningar av skattelättnadsnivåerna skulle krävas för att stärka relationen till de faktiska kostnaderna för arbetsresor. Även andra former av nödvändiga resor bör inkluderas i skattelättnaden för att underlätta vardagen också för andra grupper såsom pensionärer.