M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande kommentarer.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och bakom Parisavtalet. Det behövs en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Samtidigt är bilen en förutsättning för att många ska få vardagen att fungera.

M Sverige menar att dessa båda perspektiv måste beaktas samtidigt. Både behovet av en omställning från fossilt till hållbart och behovet av bilen i vardagen för många människor. Vi behöver därför pragmatiskt hitta lösningar på miljöfrågor utan att samtidigt kraftigt påverka bilisternas vardagsekonomi eller möjlighet att använda bilen. De styrmedel som används för att minska koldioxidutsläppen får inte blir betungande för bilägare. Detta gäller särskilt för dem som är beroende av bilen i sin vardag.

Alternativa drivmedel är ett viktigt verktyg för att minska koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Genom att bilister i högre grad använder alternativa drivmedel till fossila bränslen skapas en utsläppsminskning. Även om alla bilägare inte har möjlighet att köpa en bil som drivs av ett alternativt drivmedel så finns det en poäng i att informera om hur kostnaderna för drivmedel ser ut gällande de olika alternativ som finns.

Konsumentverket föreslår med stöd av 10 § förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel att utfärda föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för relevanta drivmedel. Syftet är att konsumenter lättare ska kunna jämföra den relativa kostnaden för olika drivmedel. Informationen föreslås presenteras i tabellform där enhetspriser för varje drivmedelstyp visas i nedåtgående riktning.

M Sverige tillstyrker förslaget. Idag är det lätt för en konsument att jämföra drivmedelspriset för bensin, diesel och E85. Förslaget innebär att det fortsättningsvis ska gå lika lätt att jämföra drivmedelspriset även för en rad alternativa drivmedel. Detta innebär att konsumenterna kan bilda sig en uppfattning om vilka alternativ till nuvarande drivmedel som finns tillgängliga och hur kostnaderna skiljer sig mellan de olika alternativen. Detta i sin tur kan uppmuntra fler konsumenter att byta till ett drivmedel med mindre klimatpåverkan.