M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande kommentarer.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och bakom Parisavtalet. Det behövs en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Samtidigt är bilen en förutsättning för att många ska få vardagen att fungera.

M Sverige menar att dessa båda perspektiv måste beaktas samtidigt. Både behovet av en omställning från fossilt till hållbart och behovet av bilen i vardagen för många människor. Vi behöver därför pragmatiskt hitta lösningar på miljöfrågor utan att samtidigt kraftigt påverka bilisternas vardagsekonomi eller möjlighet att använda bilen. De styrmedel som används för att minska koldioxidutsläppen får inte bli betungande för bilägare. Detta gäller särskilt för dem som är beroende av bilen i sin vardag.

Förslaget i sak

Vi tillstyrker förslaget som syftar till att skapa fler möjligheter för medborgare att ladda eller tanka fossilfria alternativ till bensin och diesel inom EU. En sådan utveckling kommer med största sannolikhet att underlätta omställningen till fossilfria drivmedel i fordonsflottan. Detta då tillgängligheten till laddpunkter eller alternativa drivmedel är en viktig faktor för den som överväger att införskaffa ett fossilfritt alternativ till bensin- eller dieseldrivna bilar. 

För att laddinfrastruktur ska vara enkel att använda måste det finnas tydliga uppgifter om i vilken enhet kostnaden beräknas, så som kWh/krona, eller kronor/kWh, samt en standardiserad metod för att hantera betalning, som exempelvis en kortterminal.

Sverige har redan ett tydligt fokus på omställning till utsläppsfria alternativ inom fordonsflottan och det är M Sveriges uppfattning att detta direktiv stödjer denna utveckling även inom övriga EU-länder.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att huvuddelen av laddning av eldrivna fordon sker i anslutning till hemmet. Det är därför viktigt att medlemsstaterna särskilt fokuserar på att underlätta installationen av sådana laddplatser. Detta gäller särskilt i samband med nyproduktion av bostäder. Även laddmöjligheter i anslutning till arbetsplatser bör uppmuntras och utvidgas.