M Sverige har svarat på Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Transportstyrelsens olycksdatabas. 2022-02-04.


Då Transportstyrelsens olycksdatabas är en viktig resurs i Riksförbundet M Sveriges trafiksäkerhetsarbete har M Sverige valt att inkomma med synpunkter på remissen, trots att ingen av civilsamhällets aktörer fanns med på listan över remissinstanser.

Fram till sommaren 2021 hade aktörer inom civilsamhället med engagemang inom transport- och trafikfrågor tillgång till Transportstyrelsens databas Strada. Det har varit ett viktigt verktyg för Riksförbudet M Sverige, som i hundra år haft ökad trafiksäkerhet som främsta fokus, i det dagliga arbetet när det kommer till såväl konsumentupplysning som det opinionsbildande arbetet. Att ha tillgång till relevant statistik har varit viktigt i syfte att kunna ge faktabaserade svar på remisser, i vår dialog med politiker och i vår rådgivning till medlemmar.

Att stänga ute civilsamhället var aldrig en del av de politiska intentionerna med den nya lag som trädde i kraft under 2021. M Sverige har inte missbrukat uppgifterna i Strada eller på något sätt äventyrat sekretessen. Tvärtom har statistiktillgången möjliggjort att M Sverige, liksom många andra civila aktörer, kunnat komma med sakliga invändningar och upplysningar, vilka gjort den trafiksäkerhetspolitiska debatten rikare och mer relevant.

Trots det får M Sverige sedan den nya lagen tillkom inte, precis som andra organisationer som arbetar med vägtransporter och trafiksäkerhet, tillgång till användbar olycksstatistik. Detta försvårar för många aktörer som är drivande i Sveriges strävan mot Nollvisionen. I de förslagna föreskrifterna finns inga skrivningar med uttalat syfte att återställa civilsamhällets möjlighet att ha direktåtkomst till Strada. Snarare är skrivningarna om rätten till direktåtkomst till synes fortsatt strama och exkluderande. M Sverige vill att det i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd klargörs att inom trafiksäkerhetsarbetet aktiva civilsamhällesaktörer ska ha direktåtkomst till olycksstatistiken samt på vilket sätt detta ska ske.

Riksförbundet M Sverige anser att Transportstyrelsen bör förtydliga hur civilsamhället åter ska kunna få direktåtkomst till viktig olycksstatistik i Strada.