M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande kommentarer.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och bakom Parisavtalet. Det behövs en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Samtidigt är bilen en förutsättning för många för att få vardagen att fungera.

M Sverige menar att dessa båda perspektiv måste beaktas samtidigt. Både behovet av en omställning från fossilt till hållbart och behovet av bilen i vardagen för många människor. Vi behöver därför pragmatiskt hitta lösningar på miljöfrågor utan att samtidigt kraftigt påverka bilisternas vardagsekonomi eller möjlighet att använda bilen. De styrmedel som används för att minska koldioxidutsläppen får inte bli betungande för bilägare.

M Sverige tillstyrker förslaget. För att en konsument ska kunna göra ett välgrundat val behövs information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Förslaget innebär att en lag införs som reglerar tillgången till information och vilka sanktioner som kan bli aktuella om en näringsidkare bryter mot regelverket. Detta innebär att konsumenterna kan bilda sig en uppfattning om vilka miljökonsekvenser och kostnader som ett bilköp kan komma att medföra. Detta i sin tur kan uppmuntra fler konsumenter att byta till en bil med mindre klimatpåverkan.