M Sverige har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss Ju2022/03386 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken. 2023-02-17.

Den 24 november 2021 antogs i EU ett direktiv om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet. Ändringen syftar till att ge stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken.

En av nyheterna i direktivet är ett krav på att det i varje medlemsstat ska finnas ett organ som kan ersätta en skadelidande vid insolvens hos en försäkringsgivare som meddelar motorfordonsförsäkring. Härutöver innehåller direktivet bland annat bestämmelser om kontroll av försäkringsinnehav, nya bestämmelser om försäkring vid export av fordon, mer detaljerade bestämmelser om intyg över skadehistorik och harmoniserade ersättningsnivåer.

Den aktuella promemorian M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på behandlas genomförandet av ändringsdirektivet.

Överväganden

Promemorian föreslår en ändring i Trafikskadelagen (1975:1410) som innebär att ett eldrivet fordon utan tramp eller vevanordning ska räknas som ett som ett motordrivet fordon vid tillämpning av lagen om det har en nettovikt om högst 25 kg och är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 kilometer i timmen, eller en nettovikt över 25 kg och är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 kilometer i timmen. Vidare föreslås att ett sådant fordon får brukas i trafik utan trafikförsäkring om det är konstruerat för en hastighet om högst 20 kilometer i timmen.

Förslaget innebär således att vissa typer av fordon ska omfattas av trafikskadelagen, samtidigt som de inte behöver ha en trafikförsäkring. I promemorian föreslås genom en ändring i 16 § Trafikskadelagen att samtliga försäkringsgivare, som vid skadetillfället fick meddela trafikförsäkring enligt 5 § första stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha betalats, om försäkring hade funnits.

Förslaget innebär således att kostnaderna som normalt hade täckts av trafikförsäkringen istället ska komma att täckas av försäkringskollektivet som helhet.

De senaste fem åren har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat dramatiskt. Detta inkluderar även olyckor med allvarliga personskador som följd. Det är förståeligt att lagstiftaren önskar en lösning där dessa kostnader ska ersättas ur ett försäkringskollektiv. Samtidigt blir det en orimlig situation när kostnaden läggs på ett kollektiv där de som använder transportmedlet inte ingår och således heller ej bidrar till betalningen.

Riksförbundet M Sverige har principiellt ingenting mot att elsparkcyklar ska ingå i trafikförsäkingen under förutsättning att dessa trafikanter även åläggs skyldighet att registrera sina fordon och teckna en försäkring. Lösningen att denna typ av trafikanter enbart ska ges ersättning ur ett försäkringssystem utan att samtidigt bidra till detta försäkringssystems ekonomi är orimlig.

Riksförbundet M Sverige avstyrker förslaget och välkomnar en alternativ lösning där antingen elsparkcyklar inte ingår i trafikförsäkringen, alternativt att elsparkcyklar ingår i trafikförsäkringen och även omfattas av kraven på registrering och försäkring.