Transportstyrelsen föreslår att kapitel 6 om diabetes i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) upphävs och ersätts med ett nytt kapitel om diabetes. Vidare föreslås vissa ändringar i föreskrifternas första kapitel.

M Sverige lämnar följande synpunkter

Transportstyrelsen har gjort en översyn av de medicinska kraven för innehav av körkort vid diabetes mot bakgrund av ett EU-direktiv. Transportstyrelsen har bedömt att föreskrifterna på flera ställen inte uppfyller minimikraven i direktivet. Analysen visar också att föreskrifterna i flera fall ställer högre krav än direktivet. De strängare regler som inte längre är motiverade behöver därför tas bort. Transportstyrelsen föreslår en rad ändringar i gällande regelverk. M Sverige ser positivt på att Transportstyrelsen har gjort denna översyn och noggrant har gått igenom hur föreskrifterna bör utformas för att få en bra balans mellan trafiksäkerheten och möjligheten att inneha körkort. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget.