Motormännens Riksförbund har tagit del av Regeringskansliets promemoria. Motormännen, Sveriges största konsumentorganisation för bilister med cirka 100 000 medlemmar, har ej mottagit rubricerad promemoria på remiss, men avser att ändå framföra våra synpunkter.

Förslaget så som det presenteras saknar närmare genomlysning kring hur de konsekvenser som konstateras kan tänkas påverka slutkonsumenten. Samtidigt som risken att Sverige inte når de föreslagna målen avseende de EU-direktiv som remissen berör kanske inte bör överdrivas ser vi ändå att en sådan mer grundläggande och djuplodande konsekvensanalys borde getts utrymme i utredningens betänkande.

Motormännen anser att förslaget i mycket knapp utsträckning kan förväntas påverka den stundande omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta, en viktig vision som givetvis även Motormännen står bakom. Det är av största vikt att samhället och konsumenten ges de långsiktiga förutsättningar och regelverk som krävs för en omställning. Utan en hållbar strategi kommer nuvarande konsumtionsmönster kring bilinnehav och inköp av bränslen att bestå. Klimatsmarta alternativ ges då inte det utrymme som krävs för att utmana mer traditionella, fossilberoende tekniska lösningar. Detta skulle leda till att den fossiloberoende vagnparken blir kvar på en låg och därmed otillräcklig nivå inför den omställning som samhället strävar efter.

Motormännens Riksförbund

Fredrik Daveby, VD

Carl-Erik Stjernvall, Hållbarhetsansvarig