M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Transportstyrelsens promemoria Merkostnad vid besiktning av gasbil. 2022-03-01.


M Sverige ser fördelar med förslaget och tillstyrker det, men vill återigen belysa den främsta orsaken till att dagens situation uppstått där konsumenten drabbas av tillkommande kostnader i samband med myndighetskontroll.

Gasbilar är en viktig del av vår omställning. Genom åren har åtskilliga kvalitetsproblem uppmärksammats gällande bilarnas gastankar som rostat med ett flertal incidenter som följd. Detta är en konsekvens av kvalitetsproblem som till övervägande del beror på konstruktionsfel eller otillräckliga rostskyddsmetoder av biltillverkaren eller dess underleverantörer.

Många konsumenter väljer produkter som utmålas som mer hållbara, har lägre utsläpp eller tydligt subventioneras genom skattenedsättning eller andra styrmedel. Problemen som under en längre tid drabbat gasbilar har sannolikt påverkat konsumenters inställning till tekniken. Andelen gasbilar av nybilsförsäljningen är mycket låg.

Myndigheter och politiker har haft all möjlighet att medverka till att ändra gasbilarnas negativa försäljningsutveckling. I stället för ökade kostnader och oskäliga krav riktade mot oss konsumenter borde man ha tydliggjort de krav som finns på biltillverkarna om att deras produkter måste leva upp till de villkor som gäller för vägtrafiken i Sverige. Det handlar exempelvis om den ökade risken för korrosion på bilens olika komponenter som orsakas av varierande temperaturer och fukt i kombination med saltade vägbanor

Även om det förslag som ligger på bordet är bra och kan minska risken för att kostnaden ska hamna på enskilda konsumenter är det fel att låta hela det skattebetalande kollektivet, genom myndighetskoordinerade riktade stöd, stå för kostnader som har orsakats av biltillverkarna.

I samband med införandet av besiktningsreglerna för bilarnas gastankar i maj 2018 kunde M Sverige visa att problemen med rostiga gastankar, samt därav inträffade incidenter, orsakats av bristande tillverkaransvar. Vi var redan då tydliga med att ansvaret ska ligga på biltillverkarna. Detta eftersom det finns tydliga regelverk för trycksatta kärl. De datummärks vid tillverkning, varpå de efter cirka 10–15 år måste bytas ut. Vanligtvis noteras utgångsdatumet för kärlen som en dispensanteckning i vägtrafikregistret. Om utbyte inte sker klarar inte bilen besiktningen och måste genomgå en registreringsbesiktning efter borttagande av gassystem.

Eftersom regelverk som omfattar tillverkaransvar, samt specifikt datummärkning och tidsgränser för besiktning, har funnits på plats under en längre tid får det anses oskäligt att vi konsumenter ska behöva bära kostnaderna i det flertal fall gastankar har angripits av rost. Dessa gastankar uppfyller inte villkoren för sitt bäst före-datum.

Det är beklagligt hur bilbranschen lyckats påverka myndigheter och beslutsfattare att tankarna ska omfattas av fordonets besiktning. Genom den myndighetsutövning besiktningen innebär får denna i själva verket anses ha övertagit ansvaret för att kontrollera dessa trycksatta kärl – det som biltillverkarna egentligen bär ansvaret för.