M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslag till Energiskattedirektiv. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande kommentarer.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och bakom Parisavtalet. Det behövs en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Samtidigt är bilen en förutsättning för att många ska få vardagen att fungera.

M Sverige menar att dessa båda perspektiv måste beaktas samtidigt. Både behovet av en omställning från fossilt till hållbart och behovet av bilen i vardagen för många människor. Vi behöver därför pragmatiskt hitta lösningar på miljöfrågor utan att samtidigt kraftigt påverka bilisternas vardagsekonomi eller möjlighet att använda bilen. De styrmedel som används för att minska koldioxidutsläppen får inte bli betungande för bilägare. Detta gäller särskilt för dem som är beroende av bilen i sin vardag.

Förslaget i sak

I grunden är det positivt med en förändring av energiskattedirektivet då nuvarande direktiv på flera sätt varit negativt för utvecklingen och tillväxten av alternativa drivmedel. Drivmedel som har lägre co2-utsläpp har beskattats på samma sätt som fossila motsvarigheter. Biobränslen har beskattats på volymbas, trots att en liter biodrivmedel generellt sett har lägre energiinnehåll än fossila motsvarigheter. Sammantaget innebär det att nuvarande direktiv inte skapar incitament för investeringar och användning av alternativa drivmedel.

Vi tillstyrker förslaget som syftar till att byta från volymbaserad till energibaserad skatteberäkning. En sådan utveckling kommer med största sannolikhet att underlätta omställningen till fossilfria drivmedel i fordonsflottan. Detta då tillgängligheten till alternativa drivmedel för konsumenter kan förväntas öka och de ekonomiska faktorerna blir mer fördelaktiga.

Sverige har redan ett tydligt fokus på omställning till utsläppsfria alternativ inom fordonsflottan och det är M Sveriges uppfattning att detta direktiv stödjer denna utveckling även inom övriga EU-länder.