Motormännens Riksförbund har tagit del av Finansdepartementets promemoria.

Motormännens Riksförbund har getts möjlighet att inkomma med sitt yttrande om det föreslagna bonus-malus systemet. Motormännen ser att ett väl utformat bonus-malus kan utgöra en strategisk pusselbit i visionen om en fossiloberoende fordonsflotta. Det är beklagligt att systemet inte utformas på ett sätt som går hand i hand med utredningens målsättning. Vi vill i första hand rikta kritik mot hur beskattningen av befintlig fordonsflotta utformas och inte kan visas utgöra det styrmedel som anges.

Motormännen ifrågasätter om bonus-malus-systemet alls kan bli den väsentliga ambitionshöjning som är dess syfte, eller leda till den miljövinst som regeringen avsett.

Systemet kommer enligt vad som går att uppfatta inte att medge tillgänglig eller hållbar bilism. Inte heller på lång sikt. Det innebär däremot högre skatter och kostnader för alla, samtidigt som de grupper som redan idag har ekonomi att köpa laddhybrider eller elbilar är de enda som kan tillgodoräkna sig fortsatt bonus för detta.

Motormännens remissyttrande riktar in sig på ett antal förbisedda aspekter som sammantaget måste anses vara av största vikt för att nå den fossiloberoende fordonsflotta som är förslagets avsikt och enda utgångspunkt:

 • Styrmedel avgörande för att klara de nationella miljömålen. Varför tas inte hänsyn till aspekter som är avgörande för att nå utredningens huvudsakliga mål?
 • Styrmedel med störst effekt. Utredningen har uteslutit viktiga slutsatser från IVL, som kartlagt vad som inneburit störst klimatnytta.
 • Mer till de som redan får mycket. Företagen är de enda vinnarna på bonus-malus. Den som saknar förutsättning att köpa en helt ny bil kan bara hoppas att bilarna stannar kvar i Sverige.
 • Bilköpare vilseledda. Den som köpt en ”miljöbil” de senaste åren drabbas med den största procentuella skattechocken. Det innebär också att systemet samtidigt blir överfinansierat.
 • Felaktiga slutsatser kring miljöeffekter. Utredarna misstar sig om varför koldioxidutsläppen från biltrafiken minskat under senare år.
 • Biogasens klimatnytta underskattad. En supermiljöbil som utredningen missat. Inför mer slagkraftiga subventioner för en teknik som redan idag är klimatsmart.
 • Motormännens förslag. Knyt samman satsningarna och säkerställ bilismens hållbarhet på lång sikt.

Bonus-malus måste tillåtas bli ett styrmedel som ger alla grupper i samhället möjlighet att ställa om till mer klimatsmarta resor.

Styrmedel avgörande för att klara de nationella miljömålen

Det huvudsakliga syftet med bonus-malus-systemet anges vara att öka andelen klimatsmarta fordon. Sådana som ger lägre koldioxidutsläpp. Utredarna har i och med detta förbisett hela Sveriges befintliga fordonsflotta. Denna ses enbart som en belastning för miljön och föreslås därför utkrävas en orimligt kraftig höjning av fordonskatten. Bilar som bara är några år gamla straffas i ett obegripligt system. Motormännen menar att det tvärtom finns en enorm potential i att hjälpa bilister köra mer klimatsmart med sina befintliga fordon. Satsa på E10, etanol och HVO. Skatta inte bort redan existerande möjligheter att minska bilismens klimatpåverkan!

Naturvårdsverket konstaterar att införandet av nya styrmedel är helt avgörande för att Sverige ska klara de nationella miljömålen. En viktig slutsats som Motormännen givetvis står bakom. Med det sagt är det viktigt att inte glömma det huvudsakliga syftet med införandet av bonus-malus. Att med hjälp av detta styrmedel påverka konsumenten att välja mer hållbara alternativ. Då de styrmedel som föreslås inte kan påstås ”nudga” konsumtionen i någon särskild riktning förefaller det vara så att det enda syftet med förslaget är att öka skatteuttaget. Inte en endaste krona öronmärks för klimatåtgärder.

Nederländerna tillhör ett av få länder som tidigare sett en betydande effekt av att ha en slagkraftig miljöbilspremie. Subventionerna har dock sedermera reducerats på ett sätt som inneburit att försäljningen av laddhybrider minskat med 73 procent i juni 2016 jämfört med samma månad föregående år. Ett föregångsland har inte råd med sådan negativ utveckling. Det visar dessutom på vikten av att ha örat mot marken och tydligt visa förståelse för bilismen. Detta vill Motormännen mena att finansdepartementets förslag inte på något vis exemplifierar.

På vilka grunder vill utredarna mena att förslaget är det mest väl avvägda och att detta tack vare sin utformning kommer att innebära en miljövinst?

Styrmedel med störst effekt

Det är problematiskt för svenska bilköpare att några för dem avgörande styrmedel inte presenteras. Samtidigt är det kanske minst lika problematiskt att dagens mest strategiska styrmedel föreslås få en mer begränsad effekt än vad som tidigare har varit aktuellt. Skattebefrielsen slopas helt, vilket i sin tur innebär att miljöbilsdefinitionen tappar fotfästet. Ingen kommer i framtiden att kunna välja en bil som är fri från uttag av fordonsskatt under de första fem åren.

Svenska Miljöinstitutet IVL konstaterar i en utredning från 2015, Miljöarbete i Sverige, vilka styrmedel som kan visas ha inneburit störst effekt för att klara miljömålen hittills. Bland de absolut viktigaste nämns både miljöbilspremien (femårig skattebefrielse) och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten.

Det är därför särskilt uppseendeväckande att utredningen nu lämnar förslag som innebär att både miljöbilspremien och fordonsskatten ändras, och att dessa i sin roll som styrmedel får en mer begränsad effekt än vad som hade varit möjligt.

För att klara Sveriges högt ställda miljömål har sådana styrmedel tidigare tagits fram för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder och säkerställa att miljökvalitetsmålen uppnås eller överträffas. Det är samhället som måste driva utvecklingen. I och med utredningens slutsatser blir förutsättningarna i framtiden farligt luddiga. Motormännen är oroade att samhällets fossiloberoende kommer att dra ut på tiden.

Mer till de som redan får mycket

Istället för ett tydligt och teknikneutralt system får vi nu istället en bonus som är starkt förknippad med elbilar och laddhybrider. Dyra fordon som många konsumenter aldrig kommer att få möjlighet att köpa.

Företagen har däremot alltid varit nöjda med förutsättningarna kring förmåns- och tjänstebilar. Kostnaden för en laddhybrid innebär att de ger extrema fördelar för företag på grund av att fordonets förmånsvärde tillåts reduceras till samma nivå som en jämförbar bil med konventionell framdrift.

Därför säljs nya elbilar och laddhybrider nästan uteslutande till företag. Även om denna subvention på senare tid reducerats marginellt så är det tydligt att företagen ges betydande skattemässiga fördelar som konsumenten aldrig kommer att kunna ta del av. Detta har skapat ett redan orättvist system.

Bilköpare vilseledda

Under många år har bilar med låga utsläpp i vägtrafikregistret angetts vara ”miljöbilar”. I utredningen föreslås en total utfasning för samtliga sådana begrepp. Den femåriga skattefriheten föreslås utebli. Det förefaller helt orimligt att bilar som köpts tack vare låga utsläpp istället blir de som straffas med de procentuellt största skattehöjningarna.

Enligt det föreslagna upplägget där dagens bränslefaktor omarbetas till ett bränsletillägg blir resultatet att de absolut smutsigaste fordonen istället får en lindrigare skattehöjning. Vissa av de mest smutsiga fordonen får till och med sänkt skatt. Detta går tvärt emot utredningens grundsyfte att smutsiga bilar ska betala mer skatt. Resultatet av den nya beräkningsmodellen blir att de smutsigaste bilarna kommer undan medans den som köpt en snål bil straffas med en procentuellt sett större höjning.

Motormännen ser inget skäl att frångå dagens princip om en bränslefaktor för dieselbilar. Det är dessutom svårt att i materialet se hur det nya bränsletillägget tar fasta på bonus-malus-systemets princip att fordonsskatt ska speglas av utsläppen.

Det uppstår alltid problem på marknaden när den från en dag till annan väntas hantera skiftande regelverk. Detta gynnar enbart biltillverkare och bilförsäljare eftersom konsumentens enda möjlighet till bonus är att återigen vända sig till bilhandlaren och köpa en ny bil. Den som redan köpt sin bil ges inga som helst möjligheter att på annat sätt anpassa sig till mer klimatsmarta alternativ.

Felaktiga slutsatser kring miljöeffekter

Utredarna drar uppseendeväckande slutsatser om varför koldioxidutsläppen från biltrafiken minskat under senare år, vilket är allvarligt med tanke på utredningens syfte och mål. I utredningen framstår det som att fordonens bränsleeffektivitet ökat markant. Medelutsläppet anges ha minskat från 197 gram koldioxid per kilometer till 127. Visserligen en korrekt uppgift rent numeriskt, men det blir också tydligt att utredarna har missat orsakerna till vad man vill mena är en nedgång:

 • Dieselbilen har blivit vanligare. Dessa fordon har lägre CO2-utsläpp.
 • Laddhybrider som växelvis kan köras på el eller bensin tillåts av oförståeliga skäl ange förbrukning vid ”viktad körning”. Utsläppen blir på så vis ofta under 50 gram per kilometer på pappret. Denna uppgift har ingen som helst anknytning till verklig körning, men är ännu ett skäl till att de nationella utsläppen på pappret har reducerats.
 • Biltillverkarna tillåts vilseleda konsumenten. Fenomenet Cycle-Beating innebär att tillverkarna utnyttjar NEDC-körcykeln och anpassar fordonet för att prestera extremt väl i testet. Ingen i branschen kan hållas ansvarig för att bilen drar upp till 40 – 50 procent mer ute på vanlig väg.
 • Sänkningen är egentligen marginell. I det som kommit att kallas för verklig körning har bilarnas förbrukning visat en mer marginell nedgång. Fordonen är mer effektiva, men släpper ut mycket mer i ”verklig körning”.
 • Avvikelsen ökar för varje år. Tester visar att skillnaden mellan tillverkarens uppgift och vad bilen presterar i ”verklig körning” har ökat för varje år.

Avvikelsen är betydande och har inneburit debatt långt utanför Sveriges gränser. EU har påskyndat införandet av en ny körcykel, WLTP. I och med detta blir det tydligt hur markant fusket tidigare varit. Vissa fordon kan enligt BilSweden tänkas hamna 30 procent högre i de nya testerna. Fordonsskatten kommer sannolikt att påverkas.

Motormännen är kritiska till hur en sådan omfattande utredning inte förstått att ta hänsyn till de faktiska omständigheterna utan istället litat blint på uppgifter som en hel bransch vet är direkt felaktiga.

Biogasens klimatnytta underskattad

I jakten på klimatsmarta transporter bör det råda febril aktivitet kring att uppmärksamma och tydligt subventionera sådana alternativ som kan te sig särskilt fördelaktiga. Naturvårdsverket har under flera år satsat mångmiljonbelopp på lokala investeringsstöd genom Klimatklivet. Bland annat för biogas. Med svensk förnybar biogas kan den omdiskuterade förbränningsmotorn ha stor potential. Tekniken måste ges en tydligare position i klimatomställningen. Bilarna har till skillnad från elbilar och laddhybrider redan en till stora delar väl utbyggd infrastruktur. Bilarna är också relativt rimliga i pris i jämförelse med elbilar eller laddhybrider.

Motormännen vill föreslå mer kraftfulla bonusar och subventioner till den som köper en sådan bil. En laddhybrid subventioneras starkare trots att denna kan köras på mestadels fossilt drivmedel när föraren struntar i att ladda, vilket många gör. Biogasbilen är ett bättre alternativ. Var är subventionerna? Skattefriheten? Satsningarna?

Motormännens förslag

Subventioner för att ställa om är helt nödvändiga. Dessa måste dock gynna alla grupper i samhället, inte bara företagen. Att några få procent av nya bilar kan laddas med el ger mycket knapp verklig miljövinst. Andelen bilar som drivs av fossilt drivmedel måste minska, men det kan bara ske om alla tillåts hjälpa till.

 • Inför teknikneutrala långsiktiga skattefördelar till alla som väljer att köra mer klimatsmart oavsett om man har en ny eller begagnad bil.
 • Ersätt all 95-oktanig bensin med E10. Detta kunde ha genomförts för flera år sedan.
 • Gör biodrivmedel fördelaktiga på lång sikt. Biogasen är skattefri endast till 2020. Statistik visar att nästan ingen vågar satsa på en sådan bil idag.
 • Öronmärk pengar till en slagkraftig skrotningspremie. Det skulle hjälpa många att ”växla upp” till en mer klimatsmart bil. Motormännen föreslår en premie på 10 000 kronor till den som skrotar sin gamla bil. I praktiken kommer satsningen att spilla över och öka värdet på äldre bilar på ett sätt som gör att många får möjlighet att byta till en mer klimatsmart bil.
 • Utvärdera möjligheten att strukturera subventioner för de klimatbästa bilarna på det sätt som Norge gör. Detta exempelvis genom att åtminstone överväga en utredning kring på vilket sätt momsen skulle kunna begränsas för att främja försäljningen av de renaste fordonen.
 • Bilar som körs på syntetisk förnybar diesel ska gynnas jämfört med de som körs på fossil diesel. Det är oklokt att se på förbränningsmotorn som en miljöbov. Med rena nya dieselbilar, AdBlue-katalytisk rening av kväveoxider och HVO i tanken kan även en sådan bil vara biljetten till hållbar bilism för stora grupper i samhället. Särskilt på landsbygden där det inte skulle vara lönsamt för samhället att satsa på sådan infrastruktur som kanske är mer aktuell i tätorter eller storstadsområden.
 • Behåll den femåriga skattebefrielsen. När klimatsmarta modeller inte subventioneras väljs de bort både av företag och privatpersoner.
 • Behåll dagens beräkningsmodell av den koldioxidbaserade fordonsskatten i sin helhet inklusive den befintliga bränslefaktorn för dieselbilar. Utredningen har misslyckats i att ange skälen till hur det nya bränsletillägget skulle främja försäljningen av klimatsmarta bilar. Tvärtom finns risken att det skapar ett kryphål där innovativa företag ser en marknad för bilar med höga utsläpp vilka skulle ges lindrigare procentuell ökning.

Motormännens Riksförbund finns tillgängliga för fortsatt dialog kring hur vi tillsammans kan finna rimliga och hållbara lösningar för att framtidens bilism ska kunna göras fossiloberoende. Vi vill kunna vara tydliga med vilka fordonstyper som framöver blir aktuella för våra medlemmar. Vi måste kunna säga med säkerhet vilka bränslen som ges långsiktiga subventioner och därmed kan utgöra grunden för detta, tillsammans med ett klokt utformat bonus-malus.

Systemet måste få vara den tillgång som också är dess syfte. Ett illa tolkat resultat av utredningen kan i värsta fall sätta käppar i hjulet för hela den omställning vi vill värna.

Motormännens Riksförbund

Fredrik Daveby, VD

Carl-Erik Stjernvall, Hållbarhetsansvarig