Hälften av alla omkomna i svenska vägtrafikolyckor är oskyddade trafikanter såsom fotgängare, cyklister och motorcyklister. Trafiken måste bli säkrare för denna grupp genom utbyggnad och bättre underhåll av infrastrukturen.

M Sverige föreslår:

  • Separera motortrafik från oskyddade trafikanter genom fler friliggande gång- och cykelvägar, säkrare cykelöverfarter liksom broar och tunnlar.
  • Öka antalet utbildningstimmar om trafiksäkerhet i grundskolan.
  • Bygg fler farthinder. I tätorter, inte minst där många oskyddade trafikanter korsar starkt trafikerade vägar, såsom utanför skolor, behövs fler strategiskt placerade farthinder.
  • Förbättra underhållet av cykelbanorna och gör det förbjudet att cykla på vägbana om cykelbana finns.
  • Cykling mot enkelriktad trafik bör inte tillåtas.
  • Bygg bort obevakade järnvägsövergångar.
  • Förbudet mot användning av handhållen kommunikationsutrustning vid körning (så kallad rattsurf) bör utvidgas till att även omfatta elsparkcyklar .

Hälften av alla omkomna i svenska vägtrafikolyckor är oskyddade trafikanter såsom fotgängare, cyklister och motorcyklister. Trafiken måste bli säkrare för denna grupp genom utbyggnad och bättre underhåll av infrastrukturen. Det politiska målet om ökad cykling bör uppnås genom ökad trafiksäkerhet, inte genom att försvåra förutsättningarna för bilister.

Antalet omkomna oskyddade trafikanter i svensk vägtrafik. Källa Transportstyrelsen
Antalet omkomna oskyddade trafikanter i svensk vägtrafik. Källa Transportstyrelsen
Barn bör få mer trafikundervisning och hjälmanvändningen måste öka

Det bästa sättet att stärka cyklingen är genom förbättrad säkerhet. Det behövs fler avskilda cykelbanor, fler säkra cykelpassager samt fler hastighetsreducerande åtgärder vid exempelvis skolor.

Barn bör få mer trafikundervisning och hjälmanvändningen måste öka. Då kan cyklingen öka utan att antalet olyckor slår i taket.

På vägar där det förekommer oskyddade trafikanter är ofta den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim så att du som förare hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt. Att bli påkörd av en bil i 50 km/tim när du går eller cyklar motsvarar ett fall från tredje våningen. Illustration: Trafikverket
På vägar där det förekommer oskyddade trafikanter är ofta den högsta tillåtna hastigheten 30 km/tim så att du som förare hinner reagera och sänka farten eller stanna snabbt. Att bli påkörd av en bil i 50 km/tim när du går eller cyklar motsvarar ett fall från tredje våningen. Illustration: Trafikverket

Barns riskmedvetenhet är oftast lägre än vuxnas samtidigt som systematisk trafiksäkerhetsutbildning sker först vid trafikskolorna när det är dags för körkort. Därför behöver trafiksäkerheten få en tydligare plats i grundskolan där fler utbildningstimmar bör vigas åt detta ämne.

Oskyddade trafikanter bör i högre grad skiljas från motortrafiken. Väghållarna måste se över trafikmiljön utanför skolor och andra områden där många människor rör sig. Det handlar om att fysiskt tvinga ned hastigheterna med hjälp av bland annat gupp och chikaner samt att göra övergångarna säkrare.

Det är positivt om fler väljer att cykla. Ökad cykling kan stärka folkhälsan, minska partikelutsläppen och göra miljön i stadskärnorna trevligare. Samtidigt finns risk att de höga politiska ambitionerna gällande ökad cykling kan orsaka trafiksäkerhetsrisker och att viktiga invändningar förbises.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har föreslagit ett mål om att andelen cykling ska fördubblas till 2035, genom att fler ska förmås att ställa bilen. VTI föreslog också i slutet av 2021 att reglerna för omkörning av cykel ska förändras. Bland annat föreslogs att bilister ska behöva byta fil eller köra över i mötande körfält för att passera cyklister. Ett annat förslag var att cyklister som grundregel ska cykla i mitten av vägbanan, cykla i bredd och ta hela körfältet i anspråk.

I Stockholms stad tillåts cyklar framföras åt båda håll på gator som är enkelriktade för biltrafiken. Dessutom vill kommunen styra trafiksignalerna till att prioritera cyklar samt ha allgrönt för cyklister, vilket innebär att cyklister får grönt ljus samtidigt i alla riktningar, när övriga trafikanter har rött.

Riksförbundet M Sverige anser att det bästa sättet att öka cyklingen är att förbättra trafiksäkerheten. Tyvärr ökade antalet svårt skadade cyklister kraftigt under 2022. Genom fler friliggande cykelbanor, fler säkra cykelpassager och ökad hjälmanvändning kan fler färdas tryggt i trafiken.

Transportstyrelsen har i två utredningar under 2022 konstaterat att nya cykelregler inte är ett lämpligt sätt att öka cyklingen. Att tillåta cykeltrafik mot den enkelriktade trafiken ställer cyklister och bilförare på kollisionskurs med varandra. Att fortsätta minska bilisters framkomlighet och parkeringsmöjligheter försvårar vardagen för såväl de som bor i städerna som de som arbetar där eller reser dit.