Transportstyrelsen går på M Sveriges linjer och avråder från nya cykelregler som metod för att öka antalet cyklister. Myndigheten har på regeringens uppdrag utrett regler kring bland annat omkörning av cyklister och undantag från stopplikt. I stället är det bättre infrastruktur och ökat underhåll som kan få fler att cykla, enligt utredningen.

Under 2021 presenterade Cykelcentrum vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, rapporten Omkörning av cyklister – Ett vetenskapligt motiverat förslag som alternativ till 1,5-metersregeln, med förslag om ändrade regler för omkörning av cyklister. Förslagen innebar att cyklister skulle köras om som om de vore bilar, vilket betyder att bilister skulle behöva byta fil eller köra över i mötande körfält för att passera cyklister.

Förslagen om ändrade omkörningsregler är felriktade och skulle inte öka tryggheten

Ett annat förslag var att cyklister som grundregel varken skulle hålla till höger eller färdas efter varandra, utan i stället cykla i mitten av vägbanan, cykla i bredd och ta hela körfältet i anspråk. M Sverige var kritiska och ansåg att detta skulle minska framkomligheten, öka konflikterna i trafiken och öka risken för upphinnandeolyckor på inte minst 2+1-vägar.

– Bilister och cyklister behöver kunna samsas i trafiken. De flesta bilister är också cyklister och det är bra att man ser över hur framkomligheten och tryggheten kan öka för samtliga fordonsslag. Förslagen om ändrade omkörningsregler är dock felriktade och skulle inte öka tryggheten för de oskyddade trafikanterna. Jag tror att de flesta som cyklar dessutom ser det som naturligt att hålla åt sidan och släppa fram bakomvarande bilar, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på M Sverige.

– Det man kan göra för att öka cyklandet handlar mycket om att öka trafiksäkerheten, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på M Sverige.
– Det man kan göra för att öka cyklandet handlar mycket om att öka trafiksäkerheten, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på M Sverige.

Förslagen skapade en intensiv debatt och Riksförbundet M Sveriges företrädare lyfte bland annat på ett seminarium i riksdagen sina farhågor gällande försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet. Regeringen gav därefter Transportstyrelsen i uppdrag att utreda om cykelreglerna bör ändras för att öka cyklingen. Utöver regler för omkörning av cyklister och cykling i bredd har ändringar kring cykling mot enkelriktat, allgrönt för cyklister och undantag för stopplikt vid röd signal vid högersväng varit i fråga.

Ändrade regler är inte ett lämpligt sätt att öka cyklingen

Riksförbundet M Sverige fick möjlighet att ge sina synpunkter i möte med myndigheten. I maj och oktober 2022 kom Transportstyrelsens två delrapporter med namnet Analys av regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka (Del 1 hittar du här, och här finns den andra delrapporten) där det framgår att M Sveriges linje får stöd: Ändrade regler är inte ett lämpligt sätt att öka cyklingen.

– Andelen som cyklar styrs mycket av faktorer som väder, avstånd och tid. Det är även av betydelse huruvida det är en fristående resa eller om det är en serie ärenden som ska lösas. Att man behöver transportera varor eller andra personer kan naturligtvis också påverka val av färdsätt. Det man kan göra för att öka cyklandet handlar mycket om att öka trafiksäkerheten genom fler friliggande cykelvägar, god vinterväghållning och tillfredsställande belysning, säger Tony Gunnarsson.

 

Foto: olaser/E+ via Getty Images