Det finns diskussion om vem som är ansvarig när en bilist möter en cyklist som kör in på en väg förbi en förbudsskylt för bilar, men där cyklar är undantagna.

Göran Djokic, chef för Motor-avdelningen på Gjensidige Försäkring, menar att bilisten alltid har största ansvar när det gäller skador med andra trafikanter. Vi reder ut begreppen.

För några år sedan enkelriktade Stockholm kommun vissa gator, och satte upp skyltar om att förbudet inte gällde cyklister, varefter cyklister körde in på enkelriktade gator mot trafiken.

Syftet var gott, men tyvärr inte trafiksäkert

Stockholms kommuns syfte var i och för sig gott, ökad cykling främjar både miljö och hälsa, men tyvärr inte trafiksäkert. Dessutom, efter att en privatperson överklagat skyltningen till länsstyrelsen och kommunen därefter överklagade beslutet till Transportstyrelsen konstaterades att Stockholms cykelregler inte var lagliga.

Bland annat blev skyltningen direkt trafikfarlig i situationer där cyklister körde mot trafiken in på en enkelriktad gata.

– När man har enkelriktat trafiken på en körbana gäller en hel hop med generella regler. Det är exempelvis tillåtet att parkera på vänster sida och när du ska svänga vänster ska du ligga så långt till vänster på körbanan som möjligt, säger Lars Hammar, utredare Transportstyrelsen som då och då får frågor om just detta.

– Om det däremot är en dubbelriktad gata ska du ligga så långt åt vänster på din del av körbanan som möjligt. Vid enkelriktade gator hamnade alltså cyklisten i en direkt konfliktpunkt med andra trafikanter, säger han.

Kommunen löste problemet genom att ta bort enkelriktningen och sätta upp skyltar för ”Förbud mot infart med fordon” och lät därefter skylten ”Gäller ej cykel” vara kvar. Det finns, enligt Lars Hammar, inget som hindrar en sådan regel och utmärkning, men det innebär då inte att trafiken på gatan är enkelriktad. Transportstyrelsen utövar ingen tillsyn på att reglerna efterlevs utan prövar bara de fall som kommunerna överklagar.

Vem bär då ansvaret om det sker en kollision, Göran Djokic?

– I grund och botten är det enkelt – motorfordon har via trafikförsäkringen ett objektivt ansvar för person- och sakskador som tillfogas utomstående när fordonet är i trafik. Det gäller oavsett förbudsskyltning, säger Göran Djokic.

– Även om cyklisten cyklar mot färdriktningen efter att ha passerat en påbudsskyltning för trafik, och kolliderar, kommer cyklisten alltid få ersättning. Bilisten har en skuld även om vederbörande inte är direkt ansvarig för olyckan, säger han.

Trafikskadelagen ska skydda oskyddade trafikanter 

Göran Djokic, chef för Motoravdelningen på Gjensidige Försäkring

Många fordonsägare tycker att det är orättvist, men det är så trafikskadelagen är uppbyggd. Den ska skydda oskyddade trafikanter utanför fordonet.

Nästa steg för försäkringsbolaget är att utreda om det finns skäl för jämkning. Cyklisten har kanske cyklat vårdslöst, inte brytt sig om sina medtrafikanter, kört på fel sida av vägen eller haft för mycket fokus på sin mobiltelefon.

– Man kanske inte får 100 procent i ersättning om man själv varit delaktig i olyckan, säger Göran Djokic.

Jämkning av trafikskadeersättning för person- eller sakskada kan alltså vara aktuell om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadans uppkomst.

Så tycker M Sverige:

  • Cyklar bör inte få framföras mot trafiken på gator som är enkelriktade för motortrafiken, annat än på avskilda cykelbanor. Detta riskerar att föra cyklister och bilister på kollisionskurs mot varandra och öka olyckorna.

  • Det bör inte vara tillåtet att cykla på körbana om cykelbana finns.

  • Motortrafiken bör i högre grad separeras från de oskyddade trafikanterna för att öka trafiksäkerheten.

  • Det behövs fler friliggande cykelbanor, fler säkra korsningar och cykelöverfarter.

  • Nya cykelregler eller lokala trafikföreskrifter som ökar olycksrisken är en olämplig metod för att öka cyklingen.

Foto (Trafikscen): olaser/E+ via Getty Images

Foto (Skyltar): Roland Magnusson/iStock/Getty Images Plus via Getty Images