Sveriges bilägare betalar flera gånger om för de samhällskostnader de orsakar. Det är dags att införa en rättvisare beskattning för att minska kostnadsbördan för alla som behöver bilen i vardagen.

M Sverige föreslår:

Vi som kör bil betalar skatt för en bil som om vi hade två eller tre. Skatter på bil och bilanvändning såsom fordonsskatt, trängselskatt, bränsleskatt och moms drar årligen in 100 miljarder kronor, medan statens utgifter till vägtrafiken i form av underhåll och reseavdrag uppgår till cirka 33 miljarder per år.

Personbilsägare är kraftigt överbeskattade, särskilt på landsbygden.

Det är rimligt att beskattningen kompenserar också för bilismens externa kostnader såsom utsläpp, buller och trafikolyckor. Men Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har vid flera tillfällen påvisat att biltrafiken redan med råge kompenserar för de negativa effekter som resandet ger upphov till. I rapporten Samkost 3 konstateras att statens intäkter från koldioxidskatt överstiger miljö- och vägslitagekostnaderna med 140 procent för dieselbilar och 180 procent för bensinbilar. Personbilsägare är alltså kraftigt överbeskattade, i särskilt hög grad på landsbygden.

Kostnad i kronor per år för bensin och dieseldrivna privatagda bilar per hushåll efter bilagarens bostad. Källa: Trafikanalys
Kostnad i kronor per år för bensin och dieseldrivna privatagda bilar per hushåll efter bilagarens bostad. Källa: Trafikanalys

Trots detta har landets bilister behandlats som om man stod i ständigt växande skuld till staten för rätten att få nyttja bilen i vardagen. Drivmedelsskatterna har fortsatt att öka under lång tid. Faktum är dock att bilen är en förutsättning för ett fungerande modernt samhälle. Det krävs ett omtag av bilbeskattningen, där bilen får erkännande som en viktig del i det framtida transportsystemet. Den negligerande politiska inställningen till bilen blir alltmer obsolet när bilflottan går mot fossilfrihet och ökad säkerhet.

Modern och effektiv beskattning för omställning

Den pågående omställningen av fordonsflottan mot ökad elektrifiering och ökad användning av förnybara drivmedel kommer att kräva en modern och effektiv beskattning som inte försvårar omställningen. Samtidigt måste skattenivåerna justeras nedåt när framtidens utsläppsfria vägtrafik urholkar motiven för beskattningen.

Trängselskatten kan innebära kraftigt ökade kostnader, trots att det inte är möjligt för alla att välja andra färdmedel. Förseningsavgiften är orimligt kostsam, och Trafikverket vill öppna för trängselskatter på fler platser.

Vanliga bilister ska inte straffas eller missgynnas

I Sverige sker nio av tio resor på väg och nästan åtta av tio resor görs med bil. För många är bilen en förutsättning för att kunna ta sig till arbetet och få vardagen att gå ihop. Vanliga bilister ska därför inte straffas eller missgynnas. Alla behöver ges stimulanser att välja miljövänligare alternativ.

Det är inte rimligt att de med minst resurser ska tvingas bort från städernas mer attraktiva delar när politiken kraftigt försvårar och fördyrar den mobilitet som tillgång till bil ger.

Att ha och använda bil upplevs av våra medlemmar som allt dyrare och allt krångligare. Det finns en uppfattning om att olika myndigheter och politiska företrädare strävar efter att minska privatbilismen som en del i arbetet för att nå klimatmålen.

Både hållbart och med fungerande mobilitet

M Sverige arbetar för att omställningen till ett mer hållbart samhälle sker samtidigt som mobiliteten fortsätter att fungera. Detta är särskilt viktigt i de delar av landet som saknar väl fungerande kollektivtrafik som ett alternativ till bilen.

Det är heller inte önskvärt med en utveckling där staten försöker prisa ut bilanvändande genom att kraftigt höja drivmedelspriserna. En väl fungerande transportsektor är en förutsättning för att omställningen till ett mer hållbart samhälle ska fungera.

Att tillkortakommanden inom kollektivtrafik och infrastruktur drabbar enskilda medborgare är ofrånkomligt, vare sig det gäller otillgänglighet eller trängsel. Men att de bilister som inte har alternativ till sin bil utifrån hemvist eller förutsättningar i arbetslivet ska beskattas oproportionerligt hårt på grund av det nuvarande förslaget är inte rimligt.

Orimligt hög påminnelseavgift

M Sverige kräver att påminnelseavgiften på 500 kronor sänks. Det är helt oskäligt att en faktura omfattande ett tiotal kronor kan påföras en påminnelseavgift i sådan disproportion. Ett sådant system ska heller aldrig läggas in i budget med utgångspunkten att folk kommer att göra fel, och missa att betala. Avgiften beräknas enligt nuvarande upplägg bidra med intäkter på mer än 200 miljoner kronor årligen.

Trots politiska löften om billigare mil har det på senare år blivit dyrare att köpa, äga och köra bil. Den främsta orsaken är att vi bilister tvingas betala flera gånger om för det som till slut blir hela samhällets vinst i form av renare och bättre bilar.

Vi betalar först för teknikutvecklingen genom allt högre priser för nya bilar. Sen full skatt på drivmedel, trots att detta i sig redan kostar mer eftersom reduktionsplikten gör det renare. Dessutom betalar vi en malusskatt de första tre åren, en skatt som är flera gånger så hög som den ordinarie skatten.

Oavsett vilken ny bil en köpare väljer i bilhallen innebär gemensamma regelverk inom EU att bilen har en merkostnad för utsläppsbegränsande teknik, som bilköparen får stå för, men också ett värde för hela samhället genom lägre eller inga utsläpp och luftföroreningar. En sammanställning av olika studier från International Council on Clean Transportation (ICCT) visar att 2015 års utsläppsregler skapat en merkostnad för varje bilköpare på 2 000 kronor. I och med kommande utsläppsklass Euro 7 beräknas merkostnaden enligt EU att öka med ytterligare drygt 3 000 kronor per bil.

Att ställa om till exempelvis elbilar är förenat med en kostnadsökning för hushållen som är många gånger större än så. För första gången sedan 2007 saknar dessutom svenska bilköpare en bonus eller premie för att få fler att välja en bil med låga utsläpp.

Att använda bilen är också dyrt. Rekordhöga bränslepriser i kombination med högt skatteuttag har satt många hushåll under press. Enligt SEBs "Privatekonomiskt stresstest" 2022 ökade drivmedelskostnaderna med 5 000 kronor på bara ett år för en vanlig familj under 2022.

Vägtrafiken i Sverige har minskat sina utsläpp mer än någon annan sektor och är ledande i omställningen. Redan i dag är en majoritet av de nyregistrerade bilarna laddbara och inom några år kommer alla nya bilar att vara utsläppsfria. Denna utveckling är välkommen, men vägen mot målet har präglats av en skev ansvarsfördelning där konsumenterna hamnat i kläm. Bilister får som enda konsumentgrupp betala flera gånger om för de utsläpp som tillverkarnas produkter ger upphov till genom sitt användande.

Problemet är att den som köper bilen blir den som får bära utvecklingskostnaden för de klimatvänligare bilarna. Till det kommer alltså skatt på drivmedel, kostnaden för reduktionsplikten och malusskatten liksom de kostnader som bidrar till utbyggnaden av kollektivtrafik, till exempel trängselskatterna och de kostnader miljözoner för personbilar medför.