I Sverige saknar många människor alternativ till bilen. Kostnaderna för att äga och köra bil ökar, samtidigt som kollektivtrafiken är gles eller obefintlig i många delar av Sverige.

I städerna ser vi andra problem som till exempel buller och trängsel. För ett transporteffektivt samhälle krävs bättre koordination mellan olika trafikslag. 

Vi tycker att skatterna ska vara i balans. Skattesystemet ska präglas av långsiktighet. Statens intäkter från fordonsrelaterade skatter ska främst användas för att förbättra trafiksäkerhet samt främja hållbar mobilitet och infrastruktur.

Vi bilister måste kunna ställa krav på att vi får det vi betalar för

Skatteuttaget från landets bilägare ska inte öka. Men det kan vara motiverat att omfördela skatter för att styra beteenden och främja teknik som sänker vår klimatpåverkan.

För samtidigt som vi vill ha bilar även i framtiden måste också investeringar och infrastruktur finnas där, och underhållas enligt de krav som gäller. Precis som andra transportslag måste vi bilister kunna ställa krav på att vi får det vi betalar för och kräva att infrastrukturen stärks inför exempelvis kommande elektrifiering. 

Läs mer