Reseavdraget är viktigt för att kompensera bilister med stora drivmedelsutgifter vid nödvändiga resor till och från arbetet eller i tjänsten, men är trots höjningar för lågt i relation till de faktiska resekostnaderna.

M Sverige föreslår:

  • Höj det generella reseavdraget till 30 kronor per mil.
  • Indexera reseavdraget så att det höjs i takt med inflationen.
  • Sänk tidsvinstkravet i reseavdraget från två timmar till en och en halv timma.
  • Sänk beloppsgränsen till 8 000 kronor. I dag får avdrag för arbetsresor endast göras för den del av utgifterna som överstiger 11 000 kronor om året.
  • Utred om avdraget kan bli tillgängligt för fler, exempelvis pensionärer, och omfatta fler typer av nödvändiga resor.

Omställningen från fossila till förnybara bränslen sker i allt högre takt och Sverige vill ligga i framkant.

Men de som får stå för kostnaderna är privatbilisterna när de förväntas investera i dyrare laddbara bilar med lägre utsläpp, eller betala högre drivmedelspriser på grund av ökande skatter och allt större andel biodrivmedel.

Reseavdraget viktigt för att kompensera bilister för nödvändiga resor till och från arbetet eller i tjänsten

Mest kännbar blir politiken för personer utan fullgoda kollektivtrafikalternativ, människor på landsbygden och personer som pendlar långa avstånd till arbetet.

Reseavdraget är därför ett viktigt instrument för att kompensera bilister för stora utgifter vid nödvändiga resor till och från arbetet eller i tjänsten.

Tillgång till kollektivtrafik per kvadratkilometerruta under 2019. Källa: Trafikanalys med underlag från Samtrans och SCB
Tillgång till kollektivtrafik per kvadratkilometerruta under 2019. Källa: Trafikanalys med underlag från Samtrans och SCB.

Utveckla reseavdraget

Under 2022 var Riksförbundet M Sverige bidragande till den efterlängtade höjningen av ersättningsnivån i reseavdraget. Ersättningen är dock fortfarande låg i relation till de faktiska kostnaderna. Och för att över huvud taget få göra avdraget måste man fortfarande tjäna två timmar per dag på att ta bilen i stället för att åka kollektivt. Därtill är avdraget noll konor på de första 11 000 kronorna om året. Enligt Skattebetalarnas förening täcker reseavdraget uppskattningsvis bara 20 procent av kostnaden för en normal pendlare.

Skatteuttaget från bilister är högt och reseavdraget har en kompenserande effekt

Svenska hushåll är pressade av stigande utgifter för bland annat bilresor. Skatteuttaget från bilister är högt och reseavdraget har en viktig kompenserande effekt för att möjliggöra nödvändiga arbetsresor. Reseavdraget bör höjas för att täcka en högre andel av de faktiska kostnaderna. Det skulle underlätta bilberoende personers vardag, möjliggöra arbete längre från bostaden och göra det enklare att bo på landsbygden.

Bilen har en avgörande funktion för en fungerande och modern arbetsmarknad. Utan bilen skulle färre kunna försörja sig och samhällsekonomin skulle vara svagare. Utan bilen skulle dagens 69 arbetsmarknadsregioner splittras upp i 257 mindre. Det innebär att få skulle kunna söka eller upprätthålla en anställning utanför den egna hemkommunen. I princip är det endast kring de tre storstäderna som kollektivtrafiken i någon omfattning kan ersätta biltrafiken.

Enligt Trafikanalys står bilen för cirka 60 procent av arbetsresorna, kollektivtrafiken står för 17 procent, cykel för 12 procent och gång för 9 procent. Moped, motorcykel och flyg – står tillsammans för 2 procent. För arbetsresor över 30 kilometer står bilen för 79 procent, kollektivtrafik för 20 procent, och flyg för 1 procent.

I genomsnitt pendlar arbetande svenskar totalt en timma om dagen fram och tillbaka till jobbet. På de flesta håll i landet skulle restiden bli betydligt längre utan möjlighet att pendla med bilen. En smidig mobilitet med bil är en förutsättning för att på ett hållbart sätt kunna kombinera arbete med familjeliv och fritid.

För många hushåll på landsbygden finns inga alternativ till bilen. Men även i städerna är bilen ofta en förutsättning för ett fungerande arbetsliv. Ett generellt utbud av kollektivtrafik innebär inte nödvändigtvis att man kan genomföra resan mellan hem och jobb med kollektiva färdmedel. Restid, orimliga byten eller oförmåga att nå sin arbetsplats inom rimlig tid till arbetsdagens start kan begränsa arbetsresan till sådan grad att den inte längre är praktiskt genomförbar.

Ett höjt reseavdrag ökar möjligheten att ta ett arbete längre bort från bostaden och ger stärkta incitament till arbete.