M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022. Riksförbundet M Sverige tillstyrker förslaget med följande kommentarer.

M Sverige står bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och bakom Parisavtalet. Det behövs en rad åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och många av våra medlemmar både vill och försöker göra så bra miljöval som möjligt. Samtidigt är bilen en förutsättning för att många ska få vardagen att fungera.

M Sverige menar att dessa båda perspektiv måste beaktas samtidigt. Både behovet av en omställning från fossilt till hållbart och behovet av bilen i vardagen för många människor. Vi behöver därför pragmatiskt hitta lösningar på miljöfrågor utan att samtidigt kraftigt påverka bilisternas vardagsekonomi eller möjlighet att använda bilen. De styrmedel som används för att minska koldioxidutsläppen får inte blir betungande för bilägare. Detta gäller särskilt för dem som är beroende av bilen i sin vardag.

Reduktionsplikten är ett viktigt verktyg för att minska koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Genom att blanda in förnybara drivmedel i fossila bränslen skapas en utsläppsminskning utan att bilisterna behöver köpa nya bilar eller köra mindre. Sådana reformer är nödvändiga för att minska koldioxidutsläppen. Att i sin bil kunna tanka ett drivmedel med mindre koldioxidpåverkan ger fler bilister förutsättning att bidra till omställningen.

M Sverige ser reduktionsplikten som ett lämpligt verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Men samtidigt får kostnaderna inte drabba enskilda i allt för hög utsträckning. M Sverige anser att de sammanlagda skattekostnaderna för landets bilägare inte ska höjas, men det kan vara motiverat att omfördela skatter för att styra beteenden och främja teknik som sänker vår klimatpåverkan.

M Sverige tillstyrker förslaget som innebär att BNP-indexeringen av skatten på bensin och diesel pausas fram till kontrollstationen för reduktionsplikten 2022. Anledningen är att biodrivmedel har högre produktionskostnader än bensin och diesel, samtidigt har biodrivmedel lägre utsläpp av koldioxid. När reduktionsplikten höjs ökar kostnaderna för konsumenterna om allt annat är lika, det är därför rimligt att pausa BNP-indexeringen så att den goda klimateffekten av höjd reduktionsplikt inte samtidigt ökar konsumenternas kostnader på ett orimligt sätt.